Hotărârea nr. 86/1998

HOTARAREnr. 86 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 86 din 05/28/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii -prototipuri difuzare presa amplasate pe dom.public al mun.Buc,sect.3
HOT. 86 28/05/1998
HOTARIRE numar 86 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 86 din 05/28/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii -prototipuri difuzare presa amplasate pe dom.public al mun.Buc,sect.3

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                          CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                     BUCURESTI

 

                                     HOTARARE

                privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

                 pentru constructii provizorii - difuzare presa

             amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti,

                             pe teritoriul sectorului 3

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                      Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii - prototipuri difuzare presa, amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti, pe teritoriul sectorului 3, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                          PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.86

 

 

                             ANEXA LA HOT.86/28.05.1998

 

                                T A B E L

              CU AMPLASAMENTELE DE PE TERITORIUL SECTORULUI 3

            DE CONSTRUCTII PROVIZORII-CHISCURI CU VANZARE PRESA

               PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

--------------------------------------------------------------------------------

 NR.CRT.      DENUMIRE ARTERA

--------------------------------------------------------------------------------

1. Piata Universitatii 3 - varianta A

2. Piata Unirii 1

3. Piata Unirii 2

4. Piata Unirii 3

5. Piata Unirii Splai

--------------------------------------------------------------------------------

       ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

             BUCURESTI                          SEF SERVICIU

          arh.ADRIAN BOLD                 arh.ALEXANDRA FAGARASANU