Hotărârea nr. 84/1998

HOTARAREnr. 84 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 84 din 05/28/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructii provizorii- chioscuri difuzare presa JURNALUL NATIONAL ampl.dom.publ.mun.Buc.
HOT. 84 28/05/1998
HOTARIRE numar 84 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 84 din 05/28/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructii provizorii- chioscuri difuzare presa JURNALUL NATIONAL ampl.dom.publ.mun.Buc.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

             privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu                  

     pentru constructii provizorii-chioscuri difuzare presa JURANUL NATIONAL

               amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministeului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."h" si "m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                      Consiliul General al municipiului Bucureti

 

                                  Hotaraste:

 

     Articol Unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii-chioscuri difuzare presa JURNALUL NATIONAL, amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti, sector 1, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.84

 

                        ANEXA LA HOT.NR.84/28.05.1998

 

                                T A B E L

              cu amplasamentele de pe teritoriul sectorului 1

           de constructii provizorii-chioscuri cu vanzare presa

       JURNALUL NATIONAL pe domeniul public al municipiul Bucuresti

 

 Nr.crt.     Denumire artera

1. Cal.Floreasca          - amplasament 259;

2. Piata Presei Libere    -    "        263 si 264;

3. Sos.Pipera             -    "        265;

4. Bd.Aerogarii           -    "        266;

5. Bd.Banu Manta          -    "        272;

6. Bd.Ion Mihalache       -    "        274

 

          ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

             BUCURESTI                           SEF SERVICIU,

            arh.Adrian Bold               arh.Alexandra Fagarasanu