Hotărârea nr. 80/1998

HOTARAREnr. 80 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 80 din 05/28/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii - chioscuri amplas.pe dom.privat al mun.Buc.(curti imobile L.112/95)
HOT. 80 28/05/1998
HOTARIRE numar 80 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 80 din 05/28/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii - chioscuri amplas.pe dom.privat al mun.Buc.(curti imobile L.112/95)

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

          privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

          constructii provizorii-chioscuri amplasate pe domeniul privat

           al municipiului Bucuresti (curti imobile Legea nr.112/1995)

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se epropune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr,525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modifiata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                 Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat la municipiului Bucuresti (curti imobile Legea nr.112/1995), conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

     Art.3- Durata concesionarii se stabileste pe o perioada de 99 de ani pentru locuinte si anexe gospodaresti si pe o perioada de 49 de ani pentru constructii cu functiuni de comert, prestari servicii, alimentatie publica, etc.

 

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contractul de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.80

 

                              ANEXA LA HOT.NR.80/28.05.1998

 

                              T A B E L

        cu planurile urbanistice de detaliu pentru amplasari constructii

           provizorii pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

                    (curti imobile Legea nr.112/1996)

================================================================================

Nr.crt. Denumirea lucrarii              Functiune     Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Cristian Tell nr.16         chiosc       2/40/98       105/98

 

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Amiral Murgescu nr.2           "         6/18/98       144/98

2. PUD - Str.Olari nr.12                    "         18/12/97       42/98

3. PUD - Str.Tunari nr.30                   "         2/17/98        51/98

================================================================================

        ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

               BUCURESTI                          SEF SERVICIU

            arh.ADRIAN BOLD                arh.ALEXANDRA FAGARASANU