Hotărârea nr. 8/1998

HOTARAREnr. 8 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 8 din 01/29/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definiitive amplasate pe terenuri proprietate a municipalitatii
HOT. 8 29/01/1998
HOTARIRE numar 8 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 8 din 01/29/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definiitive amplasate pe terenuri proprietate a municipalitatii

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

         privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

         constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate a

                             municipalitatii

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia de coordonare a sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, ale HCLMB nr.22/1994;

     In temeiul art.20, alin.2 lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate a municipalitatii, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.8

 

                              ANEXA NR 1 LA HOT.8/29.01.1998

 

                               T A B E L

        cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

            amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.    Denumirea lucrarii             Functiune             Aviz       Aviz

crt.                                                        CTUAT      CULPAT

================================================================================

     SECTORUL 2

1. Str.Vatra Luminoasa 25         extindere incinta cimitir 3CA1/1/98   12/1998

   (cimitir Iancu Nou)

 

     SECTOR 4

2. Bd.Obregia 2-10                autobaza RATB 66 autobuze 3CA17/3/97  11/1998

================================================================================

      ARH.SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

             arh.Adrian Bold                       Sef Serviciu,

                                                arh.Mara Rodeanu