Hotărârea nr. 79/1998

HOTARAREnr. 79 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 79 din 05/28/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 79 28/05/1998
HOTARIRE numar 79 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 79 din 05/28/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                             BUCURESTI

 

                              HOTARARE

          privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

        pentru constructii definitive amplasate pe domeniul public

                    al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive - extinderi amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul public al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

                          PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.79

 

                             ANEXA NR.1 LA HOT.79/28.05.1998

 

                               T A B E L

        cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

             amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt  Denumirea lucrarii           Functiune           Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. PUD - Cal.Victoriei 155    extind.ptr.anexa agregate  10M2/3/98     186/98

                              frigorifice

 

     SECTOR 2

1. PUD - Sos.Stefan cel Mare  extindere MEGA IMAGE       10M2/7/98     182/98

         nr.224; S=100,00mp

2. PUD - Sos.Pantelimon 243   extindere MEGA IMAGE       10M2/8/98     183/98

         S= 100,00 mp

 

     SECTOR 5

1. PUD - Cal.13 Septembrie     extindere MEGA IMAGE      7M1/5/98       12/98

         Nr.73-75; S=135,00 mp

================================================================================

   ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

         BUCURESTI,                            SEF SERVICIU,

     arh.ADRIAN BOLD                     arh.ALEXANDRA FAGARASANU