Hotărârea nr. 78/1998

HOTARAREnr. 78 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 78 din 05/28/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 78 28/05/1998
HOTARIRE numar 78 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 78 din 05/28/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

           privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

              pentru constructii definitive pe domeniul privat

                      al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin 2, lit."h" si "m", ale art.28, alin.2 si ale art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

     Art.3- Durata concesionarii se stabileste pe o perioada de 99 de ani pentru locuinte si anexe gospodaresti si pe o perioada de 49 de ani pentru constructii cu functiuni de comert, prestari servicii, alimentatie publica, etc.

 

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contractul de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

                                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                        Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.78

 

                         ANEXA LA HOT.NR.78/28.05.1998

 

                                 T A B E L

      cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

           amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.   Denumirea Lucrarii          Functiune         Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Av.Gh.Stalpeanu 21   locuinta+sediu firma   3M2/4/98      74/98

2. PUD - Str.Turda-Str.Abrud      benzinarie SHELL       3CA8/14/98   185/98

 

     SECTOR 2

1. PUD - Bd.Basarabia 14          microcentru prest.serv.4/21/98       63/98

2. PUD - Sos.Colentina-           Piata Bucuresti &      3CA8/98      204/98

         Str.Maior Bacila         Gucbirligi Holding  

 

     SECTOR 3

1. PUD - Sos.Mihai Bravu-Str.Tarcau benzinarie SHELL     3CA6/11/98   184/98

2. PUD - Cal.Calarasi 245-247     bir+com+farm+alim.publ.6/20/98      193/98

3. PUDF - Str.Istriei 32          ext.cabinet medical     4/35/98     194/98

 

     SECTOR 6

1. PUD - Str.Dambovitei           Spitalul European       9M2/1/98     181/98

                                  (modificare PUD anterior)

--------------------------------------------------------------------------------

          ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

               BUCURESTI                             SEF SERVICIU,

 

             arh.Adrian Bold                  arh.Alexandra Fagarasanu