Hotărârea nr. 77/1998

HOTARAREnr. 77 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 77 din 05/28/1998 priv.aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive ampl.pe terenuri propr.pers.fizice/juridice si dom.privat al munc.Bucuresti
HOT. 77 28/05/1998
HOTARIRE numar 77 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 77 din 05/28/1998

priv.aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive ampl.pe terenuri propr.pers.fizice/juridice si dom.privat al munc.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                    BUCURESTI

 

                                     HOTARARE

            privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

             pentru constructii definitive amplasate pe terenuri

                  proprietatea persoanelor fizice/juridice

               si domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile Art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."h" si "m", ale art.28, alin.2 si ale art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanismtice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice si domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

     Art.3- Durata concesionarii se stabileste pe o perioada de 99 de ani pentru locuinte si anexe gospodaresti si pe o perioada de 49 de ani pentru constructii cu functiuni de comert, prestari servicii, alimentatie publica, etc.

 

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contract de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.77

 

 

                            ANEXA LA HOT.77/28.05.1998

 

                               T A B E L

        cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

         amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice

                 si domeniului privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.   Denumirea lucrarii           Functiune         Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Navodari 18        locuinta+birouri          13M2/1/98     227/98

         S= 555.00 mp

1. PUD - Iacob Felix 8-10       comert+birouri+McDonald's 3CA4/3/98     172/98

         S= 5000.00 mp

 

     SECTOR 2

1. PUD - Cal.Floreasca-         locuinta+anexe            3CA6/16/98    177/98

         Str.Manolache Vornicu

         S= 66.00 mp

 

     SECTOR 3

1. PUD - Cal.Dudesti-Cal.Vitan   complex comercial        3CA6/13/98    169/98

         S= 9873.00 mp

 

     SECTOR 6

1. PUD - Str.Lujerului           complex comercial        3CA6/12/98    168/98

         S= 18710.00 mp

--------------------------------------------------------------------------------

       ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

           BUCURESTI                          SEF SERVICIU,

          arh.Adrian Bold                arh.Alexandra Fagarasanu