Hotărârea nr. 67/1998

HOTARAREnr. 67 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 67 din 04/09/1998 privind organizarea licitatiei ptr.concesionarea terenului din str.Alex.Vlahuta, in vederea realiz.unei constructii destinate gararii autovehiculelor
HOT. 67 09/04/1998
HOTARIRE numar 67 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 67 din 04/09/1998

privind organizarea licitatiei ptr.concesionarea terenului din str.Alex.Vlahuta, in vederea realiz.unei constructii destinate gararii autovehiculelor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

        privind organizarea licitatiei pentru concesionarea terenului situat

          in str.Alexandru Vlahuta, in vederea realizarii unei constructii

                      destinate gararii autovehiculelor

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si al Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.10, 13(4), 14 si 19 din Legea nr.50/1991, republicata,  privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

      In temeiul art.20, lit."h" si art.20, alin.2, din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

      Art.1- Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a terenului in suprafata de 9.900 m.p. situat pe str.Alexandru Vlahuta, sector 3 si identificat conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea realizarii unei constructii destinate parcarii de autovehicule si a unui magazin, avand urmatorii parametrii:

- Acd. total:                                 cca. 27.200 m.p.;

- Acd.aferent parcaj:                     cca.23.700 m.p. - pentru 716 locuri parcare

- Acd.aferent spatiu comercial:         cca.3.500 m.p.

- Regim de inaltime:                      cca.S+P+6

- P.O.T. : 41,6%; C.U.T. = 2,58.

      Licitatia se va organiza de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar prin Directia General de Investitii.

      Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va elibera Certificatul de urbanism si va furniza toate elementele specifice ce se vor cuprinde in caietele de sarcini ce se vor intocmi prin grija organizatorului.

 

      Art.2- Pretul minim al concesiunii se va determina de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar pe baza "metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti destinate executarii de constructii" aprobata prin Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.218/1997.

 

      Art.3- Concesionarea terenurilor se face pe durata de 49 de ani.

 

      Art.4- Comisiile de licitatie si de verificare vor fi cele aprobate prin Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.214/1997.

 

      Art.5- Inaintea organizarii licitatiei, caietul de sarcini va fi supus aprobarii Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

    Art.6- Se autoriza Departamentul Patrimoniu Imobiliar sa perfecteze contractele de concesiune. Urmarirea  incasarii pretului annual al concesiunii se va asigura de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar prin Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar.

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                 Constantin Bratu

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.67