Hotărârea nr. 62/1998

HOTARAREnr. 62 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 62 din 04/09/1998 privind procedura de avizare si autorizare a retelelor de transmisie date, care nu fac parte din sistemul de comunicatii ROMTELECOM
HOT. 62 09/04/1998
HOTARIRE numar 62 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 62 din 04/09/1998

privind procedura de avizare si autorizare a retelelor de transmisie date, care nu fac parte din sistemul de comunicatii ROMTELECOM

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

 

                                 HOTARARE

   privind procedura de avizare si autorizare a retelelor de transmisie date,

        care nu fac parte din sistemul de comunicatii al ROMTELECOM,

                    pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune procedura de avizare a retelelor de transmisie date, care nu fac parte din sistemul de comunicatii al ROMTELECOM, pe teritoriul  municipiului Bucuresti;

      Tinand seama de avizul obtinut prin Comisia de lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al; Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului si ale Hotararii nr.16/1994, privind Normele de avizare a proiectelor si executie a retelelor edilitare in municipiul Bucuresti;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                   Hotaraste:

 

      Articol unic - Se aproba procedura de avizare si autorizare a retelelor de transmisie date, care nu fac parte din sistemul de comunicatii al ROMTELECOM, pe teritoriul municipiului Bucuresti, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                 Constantin Bratu

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.62

 

 

                                ANEXA NR.1 LA HOT.C.G.M.B.NR. 62 DIN 09.04.1998

 

 

PROCEDURA DE AVIZARE SI AUTORIZARE A RETELELOR DE TRANSMISIE DATE, CARE NU FAC PARTE DIN SISTEMUL DE COMUNICATII AL ROMTELECOM, PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

1. Schema generala (canalizatiile principale si statiile de emisie) va fi intocmita de un proiectant specializat, la comanda firmelor abilitate de Inspectoratul General al Radiotelecomunicatiilor in transmisie de date, in baza unei consultatii prealabile cu membrii Comisiei Tehnico-Economice din Primaria Municipiului Bucuresti, astfel:

 

- Varianta 1 - comuna cu TV;

- Varianta 2 - separat de TV;

 

2. Schema generala va fi avizata de Comisia Tehnico-Economica si de Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului - CGMB;

 

3. Schema generala va fi aprobata in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti printr-o hotarare;

 

4. Se vor elibera Certificate de urbanism tuturor firmelor abilitate care solicita acest lucru, in baza Schemei generale transmisie date, pe zone ce nu vor depasi 2 kmp;

 

5. Zonele se vor licita in baza Caietului de sarcini intocmit de un proiectant autorizat, pe baza datelor oferite de specialistii din Inspectoratul General al Radiotelecomunicatiilor, Consiliul National al Audiovizualului, Primaria Municipiului Bucuresti, etc.;

 

6.Reteaua se va monta ingropat in trotuare, cu exceptia strazilor cu ampriza mai mica de 7,0 mp, din exteriorul inelului principal de ciculatie, undce pot fi amplasate pe stalpii existenti de iluminat public, in baza Autorizatiei de construire eliberata de Primaria Municipiului Bucuresti, in conformitate cu HCLMB nr.16/1994. Fiecare retea va fi marcata din 50 m in 50 m cu borne avizate de Primaria Municipiului Bucuresti, care sa cuprinda:

- numele retelei (transmisii date, TV in cablu, etc.);

- calitatea retelei (transmisii date, TV in cablu, etc.)

- anul pozarii.

 

 

              ANEXA NR.2 LA HOT.NR.62 DIN 09.04.1998

 

Inelul principal de ciculatie este format din urmatoarele artere:

 

1. Sos.Mihai Bravu;

2. Calea Vacaresti;

3. Sos.Oltenitei (de la Calea Vacaresti pana la Sos.Viilor);

4. Bd.Tudor Vladimirescu;

5. Sos.Panduri;

6. Bd.Geniului;

7. Sos.Grozavesti (amplasamentul vechi);

8. Sos.Orhideelor;

9. Bd.Nicolae Titulescu;

10.Bd.Iancu de Hunedoara;

11.Sos.Stefan cel Mare.