Hotărârea nr. 60/1998

HOTARAREnr. 60 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 60 din 04/09/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 60 09/04/1998
HOTARIRE numar 60 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 60 din 04/09/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

 

 

                                   HOTARARE

             privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

                       pentru constructii definitive

             amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                      Constantin Bratu

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.60

 

 

 

                      ANEXA LA HOT. NR.60/09.04.1998

 

                              T A B E L

       cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

            amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii         Functiune          Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Bd.1 Mai nr.96-98        ghene de gunoi      6M1/2/98      101/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Pasajul Marasesti        parcaje            3CA4/1/98      121/98

--------------------------------------------------------------------------------

             Arh.Sef al municipiului               

                    Bucuresti,                    Sef Serviciu,

               Arh. Adrian Bold             arh.Alexandra Fagarasanu