Hotărârea nr. 57/1998

HOTARAREnr. 57 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 57 din 04/09/1998 priv.aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constr.definitive ampl.propr. persoane fizice si partial domeniul privat al mun.Bucuresti
HOT. 57 09/04/1998
HOTARIRE numar 57 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 57 din 04/09/1998

priv.aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constr.definitive ampl.propr. persoane fizice si partial domeniul privat al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

 

 

                               HOTARARE

            privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

   pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice

           si partial pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

      Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu - Sos.Bucuresti - Ploiesti, numarul 15-17, sectorul 1, pentru constructii definitive, amplasate pe proprietatea persoanelor fizice si partial pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

      Art.2- Domeniul privat al municipiului Bucuresti in suprafata de 700,00 m.p. se va acorda in conformitate cu prevederile legii.

 

 

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                      Constantin Bratu

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.57