Hotărârea nr. 56/1998

HOTARAREnr. 56 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 56 din 04/09/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice
HOT. 56 09/04/1998
HOTARIRE numar 56 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 56 din 04/09/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

              privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

                      pentru constructii definitive

              amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin :

- Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT ;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului si ale Dispozitiei Primarului General nr.313/1998;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                Hotaraste:

 

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                 Constantin Bratu

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.56

 

 

                          ANEXA LA HOTARAREA NR.56/09.04.1998

 

                                T A B E L

         cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

           amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii          Functiune         Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Baneasa Ancuta 1-1bis  locuinta+birouri   6/12/98      139/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Str.Tr.Magurele-Aurel Persu  complex comercial 3M2/14/98    142/98

 

     SECTOR 5

1. PUD - Str.Iliada nr.18           locuinta           4/3/98        135/98

--------------------------------------------------------------------------------

           Arh. Sef al municipiului

                 Bucuresti,                       Sef Serviciu,

             Arh.Adrian Bold               arh.Alexandra Fagarasanu