Hotărârea nr. 51/1998

HOTARAREnr. 51 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 51 din 03/26/1998 privind numirea domnului Ploscaru Dragomir Romelus in functia de director la Administratia pentru supravegherea animalelor
HOT. 51 26/03/1998
HOTARIRE numar 51 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 51 din 03/26/1998

privind numirea domnului Ploscaru Dragomir Romelus in functia de director la Administratia pentru supravegherea animalelor

 

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

 

 

                                   HOTARARE

      privind  numirea domnului Ploscaru Dragomir Romelus in functia de

       director la Administrarea pentru supravegherea animalelor

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei personal;

      Tinand seama de cererea domnului Visoiu Ioachim Codrut, inregistrata la Cabinet Primar General cu nr.8980/1998, prin care acesta a solicitat incetarea contractului de sau munca, conform art.129 din Codul Municii;

      Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In baza prevederilor HGR nr.281/1993, privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, Legii nr.85/1996 pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.39/1994, privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."I" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind amdinistratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                     Hotaraste:

 

 

      Art.1- Cu data prezentei, domnul Ploscaru Dragomir Romelus se numeste in functia de director -medic veterinar- la Administratia pentru supravegherea animalelor pe o perioada de proba de 3 luni.

      Nivelul de salarizare corespunzator gradului profesional al functiei de medic veterinar, precum si cu celelalte drepturi salariale cuvenite potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin Dispozitia Primarului General.

     

      Art.2- Se imputerniceste Primarul General al municipiului Bucuresti sa definitiveze in functie pe domnul Ploscaru Dragomir Romelus - director - la Administratia pentru supravegherea animalelor, dupa expirarea perioadei de proba, conform legii.

 

 

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                  Lucian Radu

 

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.51