Hotărârea nr. 5/1998

HOTARAREnr. 5 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 5 din 01/29/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constr.provizorii amplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al mun.Bucuresti
HOT. 5 29/01/1998
HOTARIRE numar 5 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 5 din 01/29/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constr.provizorii amplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                                HOTARARE

         privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

           constructii provizorii amplasate pe terenuri apartinand

                domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia de coordonare a sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2, ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentului pentru urbanism si amenajarea teritoriului, ale HCGLMB nr.22/1994;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                               Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.5

 

 

                                  T A B E L

            CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU MODERNIZARI

        CONSTRUCTII PROVIZORII-CHIOSCURI AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT

                          AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

================================================================================

Nr.   Denumirea lucrarii             Functiune           Aviz          Aviz

crt.                                                     CTUAT        CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

                               ANEXA NR.1

     SECTOR 2

1.PUD - Sos.Colentina 282          spatiu comercial      35/10/97     2457/97

2.PUD - Str.Radu Captariu 4        spatiu comercial      31/5/97      2489/97

     SECTOR 3

1.PUD - Sos.Campia Libertatii 5    modernizare chiosc    39/10/97     2469/97

2.PUD - Str.Prevederii             moderniz.chioscuri    37/30/97     2467/97

3.PUD - Str.Eufrosima Popescu 1    moderniz.chioscuri    37/27/97     2468/97

4.PUD - Al.Barajul Dunarii langa 

        Complexul Minis            moderniz.chioscuri    39/17/97     2490/97

     SECTOR 4

1.PUD - Sos.Giurgiului 126         moderniz.chioscuri    37/3/97      2471/97

2.PUD - Str.Cuza Voda 195A-

        Str.C-tin Radulescu Motru  moderniz.chioscuri    26/4/97      2454/97

     SECTOR 5

1.PUD - Cal.Ferentari 10           moderniz.chioscuri    37/16/97     2473/97

     SECTOR 6

1.PUD - Str.Timonierului 3-5       moderniz.chioscuri    21/10/97     2459/97

2.PUD - Str.Cetatea Histriei 8     moderniz.chioscuri    28/6/97      2474/97

3.PUD - Bd.Iuliu Maniu 22         

        (intre bl.78-80)           mocrocentru comert    27/38/97     2483/97

 

                              ANEXA NR.2

     SECTOR 3

1.PUD - Aleea Miraj 6              chiosc                41/11/97        1/98

 

                              ANEXA NR.3

     SECTOR 1

1.PUD - Cal.Victoriei 155          garaje                38/29/97     2499/97

     SECTOR 2

1.PUD - Sos.Iancului 5-7 bl.110    garaje+parcaje        40/22/97     2488/97

 

                              ANEXA NR.4

1.PUD - Str.Barbu Urleanu          garaje                20/20/97     2319/97

================================================================================

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI                                       INTOCMIT,

 

arh.Adrian Bold                              sing.Mariana Horea