Hotărârea nr. 46/1998

HOTARAREnr. 46 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 46 din 03/26/1998 privind concesionarea pe 49 ani apartinand dom.privat al PMB ptr.constr.obiect. "Statia de transformare 110/20 KV Transilvania"
HOT. 46 26/03/1998
HOTARIRE numar 46 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 46 din 03/26/1998

privind concesionarea pe 49 ani apartinand dom.privat al PMB ptr.constr.obiect. "Statia de transformare 110/20 KV Transilvania"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

 

                                HOTARARE

           privind concesionarea pe 49 de ani a unui teren

     apartinand domeniului privat al  Primariei municipiului Bucuresti

pentru construirea obiectivului "Statia de transformare 110/20 KV Transilvania"

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti prin care se propune concesionarea terenului apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, conform documentatiilor de urbanism aprobate anterior;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.12, lit."a" si art.2, alin.2, din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

      In temeiul art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                 Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se aproba concesionarea fara licitatie publica, a terenului situat in intravilan, in strada Gheorghe Polizu - Calea Grivitei, sector 1, in suprafata de 3850 m.p. teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificat in planurile anexate, societatii F.D.E.B. - RENEL in vederea construirii obiectivului "Statia de transformare 110/20 KV Transilvania".

 

      Art.2- Concesionarea se acorda pe o perioada de 49 de ani.

 

      Art.3- Taxa de concesionare se va stabili in baza metodologiei prevazute in Hotararea nr.218/1997 a Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

      Art.4- Directia de Administratie, Departamentul Economic, Departamentul Patrimoniu Imobiliar, Directia Juridica, Legislatie, Contencios vor aduce la indeplinire prezenta hotarare, urmarirea platii taxei anuale de concesiune urmand a se realiza prin grija Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar.

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Lucian Radu

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.46