Hotărârea nr. 43/1998

HOTARAREnr. 43 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 43 din 03/26/1998 privind aprobare plan urbanistic de detaliu ptr.constr.definitiva amplasata pe teren dom.privat al statului in admin.Fed.Romane de Atletism
HOT. 43 26/03/1998
HOTARIRE numar 43 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 43 din 03/26/1998

privind aprobare plan urbanistic de detaliu ptr.constr.definitiva amplasata pe teren dom.privat al statului in admin.Fed.Romane de Atletism

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

            privind  aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

             pentru constructie definitiva amplasata pe teren

         apartinand domeniului privat  al statului in administrarea

                     Federatiei Romane de Atletism

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti , prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu  - Stadionul Iolanda Balas, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                           Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.43

 

 

                          ANEXA NR.1 LA HOT.NR.43/26.03.1998

 

                                 T A B E L

         cu planul urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva

                amplasata pe teren domeniu privat al statului

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii        Functiune           Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

                  SECTOR 1

1. Stadionul Iolanda Balas    sediul tehnico administr.   7M2/9/1998

--------------------------------------------------------------------------------

            Arh.Sef al municipiului

                  Bucuresti                          Sef Serviciu,

               arh.Adrian Bold                     arh.Maria Rodeanu