Hotărârea nr. 41/1998

HOTARAREnr. 41 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 41 din 03/26/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe ternuri apartinand domeniului public al muni.Bucuresti
HOT. 41 26/03/1998
HOTARIRE numar 41 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 41 din 03/26/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe ternuri apartinand domeniului public al muni.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

            privind  aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

              pentru constructii definitive amplasate pe terenuri

              apartinand domeniului public al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti , prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe terenuri apartinand domeniului  public al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.41

 

 

                         ANEXA NR.1 LA HOT NR.41/26.03.1998

 

                                T A B E L

                   cu planurile urbanistice de detaliu

          pentru constructii definitive amplasate pe terenuri

           apartinand domeniului public al municipalitatii

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.    Denumirea lucrarii         Functiune      Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. Statia Gara de Nord 2-Cal.Grivitei  lifturi handic.  4M2/5/98     80/98

2. Statia Basarab II                      -"-           7M1/3/98     86/98

 

     SECTOR 6

3. Bd.Preciziei nr.1                   parcaj CESAROM   6M1/98       75/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

     ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

           BUCURESTI                              SEF SERVICIU,

     arh.Adrian Bold                            arh.Maria Rodeanu