Hotărârea nr. 40/1998

HOTARAREnr. 40 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 40 din 03/26/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 40 26/03/1998
HOTARIRE numar 40 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 40 din 03/26/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

                                HOTARARE

           privind  aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

                 pentru constructii definitive

            amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti , prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

      Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2- Terenurile reprezentand domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii in conditiile legii.

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                  Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.40

 

 

 

                            ANEXA LA HOT.NR.40/26.03.1998

 

 

                                  T A B E L

                  cu planurile urbanistice de detaliu pentru

                     constructii definitive amplasate

                pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.   Denumirea lucrarii         Functiune      Aviz CTUAT     Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

      SECTOR 2

1. PUD - Str.Dinu Vintila nr.5   extindere sp.com.    4/10/98        49/98

 

      SECTOR 3

1. PUD - Cal.Calarasi nr.311     ext.cabinet medical  4/34/98        52/98

 

      SECTOR 6

1. PUD - Dr.Taberei nr.122       extindere restaurant 2/35/98        61/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

          ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

              BUCURESTI                          INTOCMIT,

 

          arh.ADRIAN BOLD                   sing.MARIANA HOREA