Hotărârea nr. 39/1998

HOTARAREnr. 39 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 39 din 03/26/1998 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PTR.CONSTR.DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI APARTINAND DOMEN.PRIVAT AL MUN.BUCURESTI
HOT. 39 26/03/1998
HOTARIRE numar 39 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 39 din 03/26/1998

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PTR.CONSTR.DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI APARTINAND DOMEN.PRIVAT AL MUN.BUCURESTI

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

         privind  aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

       pentru constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand

              domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti , prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

             Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

      Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, conform anexelor 1 - 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2- Partea de teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti se va obtine prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile legii.

 

 

                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.39

 

 

                               T A B E L

                CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

               CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI

                  DOMENIU PRIVAT AL ORASULUI BUCURESTI

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii       Functiune            Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

                   ANEXA NR.1 LA HOT.NR.39/26.03.1998

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 2

1. Sos.Stefan cel Mare 60    amenajare sediu BCR/extind.  25M2/4/98      14/98

2. Cal.Mosilor 241           amenajare magazin/extindere  9M1/1/98       97/98

 

     SECTOR 3

3. Bd.Basarbia-Str.L.Patrascanu  statie benzina SHELL     2M2/6/98       25/98

--------------------------------------------------------------------------------

                  ANEXA NR.2 LA HOT.NR.39/26.03.1998

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 2

1. PUD - Bd.Basarabia 80     expo mobila+birouri          3CA3/8/98     115/98

--------------------------------------------------------------------------------

                  ANEXA NR.3 LA HOT.NR.39/26.03.1998

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 2

1. Sos.Colentina-Fundeni-Simetriei statie benzina AGIP    3M2/1/98       79/98

 

     SECTOR 4

2. Cal.Vacaresti-Bd.Gh.Sincai   complex universitar       4M2/16/98      76/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

        Arh.Sef al municipiului

              Bucuresti                          Sef Seviciu,

         arh.Adrian Bold                      arh.Maria Rodeanu