Hotărârea nr. 38/1998

HOTARAREnr. 38 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 38 din 03/26/1998 priv.aprob.unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive amplasate pe propr.pers.fizice/juridice si partial pe dom.priv.al mun.Bucuresti
HOT. 38 26/03/1998
HOTARIRE numar 38 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 38 din 03/26/1998

priv.aprob.unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive amplasate pe propr.pers.fizice/juridice si partial pe dom.priv.al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

 

                                HOTARARE

           privind  aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

    pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor                 fizice/juridice si partial pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti , prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

      Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice si partial pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2- Partea de teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti se va obtine prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile legii.

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.38

 

 

                            ANEXA NR.1 LA HOT.38/26.03.1998

 

 

                                T A B E L

       cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

          amplasate pe terenuri proprietate persoana juridica si

                 proprietate privata a municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt      Denumirea lucrarii           Functiune      Aviz CTUAT   AVIZ CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. Str. Pitaru Hristache nr.8            birouri        2M1/5/98       24/98

 

     SECTOR 5

2. Str.I.Urdeanu                      imobil/dep.med.   18M/20/97      2350/97

--------------------------------------------------------------------------------

 

                              

                        ANEXA NR.2 LA HOT.38/26.03.1998

 

                               T A B E L

                    cu planurile urbanistice de detaliu

          pentru constructii definitive amplasate pe terenuri

               proprietatea persoanelor fizice/juridice

        si partial pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.      Denumirea Lucrarii        Functiune       Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

      SECTOR 3

1. PUD - Intr.Dinamicii nr.8      locuinta+servicii     18/18/97      2276/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

      BUCURESTI                                  SEF SERVICIU,

   Arh.ADRIAN BOLD                             Arh.MARIA RODEANU