Hotărârea nr. 36/1998

HOTARAREnr. 36 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 36 din 03/26/1998 privind transmiterea din admin.P.M.B. in admin.Ministerului Justitiei a terenului situat in zona Pasajul Marasesti-Biblioteca Nationala
HOT. 36 26/03/1998
HOTARIRE numar 36 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 36 din 03/26/1998

privind transmiterea din admin.P.M.B. in admin.Ministerului Justitiei a terenului situat in zona Pasajul Marasesti-Biblioteca Nationala

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

 

                               HOTARARE

    privind transmiterea din administrarea Primariei municipiului Bucuresti

                  in administrarea Ministerului Justitiei

                  a terenului in suprafata de 17200 m.p.

         situat in zona Pasajul Marasesti-Biblioteca Nationala

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar ;

      Tinand seama de prevederile art.7, din Hotararea Guvernului Romaniei nr.851/1997, referitoare la aprobarea Metodologiei privind pregatirea, eliberarea, avizarea si prezentarea propunerilor de acte normative care se inainteaza Guvernului, precum si procedurile de supunere spre aprobare a acestora;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."g" si art.28 alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

      Art.1- Se avizeaza favorabil transmiterea din administrarea Primariei municipiului Bucuresti in administrarea Ministerului Justitiei a terenului in suprafata de 17200 m.p. situat in zona Pasajul Marasesti-Biblioteca Nationala, conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru  realizarea unor obiective de interes public.

 

      Art.2- Transmiterea terenului este conditionata de inchiderea uni acord de consultanta cu Ministerul Justitiei pe probleme de administratie locala.

 

 

                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                       Lucian Radu

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.36