Hotărârea nr. 34/1998

HOTARAREnr. 34 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 34 din 03/26/1998 privind infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect constr.unui hotel de cinci stele pe terenul din vecinatatea Casei Presei Libere
HOT. 34 26/03/1998
HOTARIRE numar 34 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 34 din 03/26/1998

privind infiintarea unei societati comerciale avand ca obiect constr.unui hotel de cinci stele pe terenul din vecinatatea Casei Presei Libere

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

            privind  infiintarea unei societati comerciale

         avand ca obiect construirea unui hotel de cinci stele

          pe teren situat in vecinatatea Casei Presei Libere

 

      Avand in vedere Hotararea nr.113/25.11.1993 a Consiliului General al municipiului Bucuresti, prin care s-a aprobat participarea municipalitatii la constituirea unei societati comerciale pe actiuni in vederea construirii unui hotel de cinci stele pe terenul situat in Kiseleff 7-9;

      Tinand seama ca, dupa adjudecarea licitatiei (selectie de oferta) din 02.06.1995 de catre Firma "Romanian Corporation" S.A. (RDC), s-a constat ca terenul susmentionat nu mai poate fi atribuit acestui proiect imobiliar si ca s-a convenit schimbarea acestuia cu un alt teren aflat in vecinatatea Casei Presei Libere;

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, privind oportunitatea realizarii acestui proiect;

      Tinand seama de raportul de specialitate comun al Directiei Relatii Internationale, Departamentul Patrimoniu Imobiliar, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Juridic, Legislatie, Contencios, privind proiect imobiliar "Hotel Lux";

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20(2), lit."g" si "h" si ale art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

      Art.1- Se aproba constituirea unei societati comerciale pe actiuni cu Firma "Romanian Development Corporation" S.A. (RDC), avand ca obiect realizarea/construirea unui hotel de cinci stele situat pe terenul in suprafata de 7620 m.p., potrivit anexei si aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.78/1997.

      Art.2- Consiliul General al municipiului Bucuresti va participa cu aport in natura la capitalul social al societatii cu valoarea de folosinta a terenului rezultata din expertiza tehnica a  terenului prevazut la art.1.

      Art.3- Clauzele contractuale se vor supune aprobarii Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

 

                          PRESEDINTE DE SEDINTA,

                               Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.34