Hotărârea nr. 30/1998

HOTARAREnr. 30 din 1998-02-26 HOTARIRE numar 30 din 02/26/1998 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul L 116 din ansamblul Labirint
HOT. 30 26/02/1998
HOTARIRE numar 30 din 02/26/1998

HOTARIRE numar 30 din 02/26/1998

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul L 116 din ansamblul Labirint

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

                                HOTARARE

              privind aprobarea studiului de fezabilitate

              pentru blocul  L 116  din Ansamblul Labirint

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentului Economic, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul L 116  din Ansamblul Labirint;

      Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In baza avizului Consiliului Tehnico-Economic al Primariei municipiului Bucuresti nr.94/1997 si acordul Ministerului de Finante nr.2137/1997;

      In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996, coroborate cu prevederile din anexa nr.18 la Legea bugetului de stat nr.72/1997, art.2, lit."a";

      In temeiul prevederilor art.20(2), lit."c" si "m" din Legea nr.nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

      Art.1- Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii bloc L 116 din ansamblul de locuinte Labirint, conform indicatorilor tehnico-economici prevazuti in anexa , care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local.

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                               Alexandru Popescu

 

 

 

Bucuresti, 26.02.1998

Nr. 30

 

                          ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B.

                               NR.30/26.02.1998

 

 

                         INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

OBIECTIV    : Bloc L 116 Ansamblul Labirint

BENEFICIAR  : Consiliul General al municipiului Bucuresti

PROIECTANT  : S.C. "PROIECT BUCURESTI" - S.A

FAZA        : Studiul de fezabilitate

VALOAREA TOTALA ESTIMATIVA A INVESTITIEI: mii lei

- 15.976.000 lei (x) (preturi septembrie 1997)

- 14.472.000 lei   - Constructii Montaj

Numar de apartamente: 52 ap.

 

(x) Valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor