Hotărârea nr. 276/1998

HOTARAREnr. 276 din 1998-12-17 HOTARIRE numar 276 din 12/17/1998 privind modificarea si completarea Hotararii nr.30/26.02.1997
HOT. 276 17/12/1998
HOTARIRE numar 276 din 12/17/1998

HOTARIRE numar 276 din 12/17/1998

privind modificarea si completarea Hotararii nr.30/26.02.1997

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                                HOTARARE

        privind modificarea si completarea Hotararii nr.30/26.02.1997

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

     Tinand seama de avizul Departamentului Patrimoniu Imobiliar, cel al Directiei Juridic, Legislatie, Contencios si al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g" si "v" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Articolul 2 din Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.30 din 26.02.1997 se abroga.

     Art,.2- Se imputerniceste Primarul General al municipiului Bucuresti sa negocieze si sa semneze contractul de asociere cu Societatea CAMPENON BERNARD SGE, avand la baza elementele economice din contractul prezentat si propunerile facute de consilieri in comisii si in plen.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                 Radu Dumitrescu             Dinu Grigoresu

 

Bucuresti, 17.12.1998

Nr.276