Hotărârea nr. 272/1998

HOTARAREnr. 272 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 272 din 10/12/1998 priv.aprob.doc.cupr.indicat.tehn.-ec.obiectiv.de invest."Reabilitarea retele apa potabila din mun.Buc.prin metoda escavarii minime,Nord 1,2,3,Sud 5,6
HOTARARE nr. 272 din 10/12/1998
HOTARIRE numar 272 din 10/12/1998

HOTARIRE numar 272 din 12/10/1998

priv.aprob.doc.cupr.indicat.tehn.-ec.obiectiv.de invest."Reabilitarea retele apa potabila din mun.Buc.prin metoda escavarii minime,Nord 1,2,3,Sud 5,6

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                               HOTARARE

  privind aprobarea documentatiilor cuprinzand indicatorii tehnioc-economici ai

  obiectivelor de investitii "Reabilitarea retelelor de apa potabila din mun.

  Bucuresti prin metoda escavarii minime, zona Nord-N1, zona Nord-N2, zona Nord

         -N3, zona Sud-S5, zona Sud-S6" faza Studiu de Fezabilitate

 

     Avand in vedere raportul comun al Departamentului Servici Publie si al Departamentului Economic si expunerea de motive a Primarului general privind oportunitatea si necesitatea avizarii documentatiilor cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii sus mentionate;

     Vazand Hotararea C.G.M.B. nr.107/26.07.1997, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de prefezabilitate pentru aceste proiecte;

     Vazand acoredurile Ministerului Finantelor numerele 1468, 2469, 2470, 2471 si 2472/1998 privind promovarea spre aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivelor sus-mentionate, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor Legii nr.72/1996 si ale Legii nr.91/1993, completata cu Ordonanta Guvernului nr.36/1995;

     In temeiul art.20, lit."c", "g" si "l" si ale art.29, 31 si 87 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                       Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba documentatiile cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiii "Reabilitarea reteleoor de apa potabila din municipiul Bucuresti prin metoda escavarii minime, zona Nord-N1, zona Nord-N2, zona Nord-N3, zona Sud-S5, zona Sud-S6" faza Studiu de Fezabilitate, conform celor cinci anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR,

                    Gabriel Toma                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 272/10.12.1998

Nr.272