Hotărârea nr. 271/1998

HOTARAREnr. 271 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 271 din 12/10/1998 priv.avizarea proiectului de Hotarare a Guvernului Romaniei priv.trecerea unor inst.publice de cultura din subordinea Min.Culturii in subordinea CGMB
HOT. 271 10/12/1998
HOTARIRE numar 271 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 271 din 12/10/1998

priv.avizarea proiectului de Hotarare a Guvernului Romaniei priv.trecerea unor inst.publice de cultura din subordinea Min.Culturii in subordinea CGMB

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                    BUCURESTI

 

                                    HOTARARE

         privind avizarea proiectului de Hotarare a Guvernului Romaniei

       privind trecerea unor institutii publice de cultura din subordinea

     Ministerului Culturii in subordinea Consiliului General al municipiului

                                   Bucuresti

 

     Avand in vedere Epunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Analizand Raportul nr.3027/07.12.1998 al Directiei pentru Cultura si Culte;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate;

     In conformitate cu prevederile art.4, alin.(1) si art.5, alin.(4) din Metodologia privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea propunerilor de acte normative care se inainteaza Guvernului, precum si procedurile de supunere spre aprobare a acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.851/1997;

     In temeiul dispozitiilor art.20, alin.(3) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- (1) Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a Guvernului Romaniei privind trecerea unor institutii publice de cultura din subordinea Ministerului Culturii in subordinea Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

            (2) Institutile publice de cultura ce urmeaza sa treaca in subordinea Consiliului General al municipiului Bucuresti potrivit proietului de act normativ mentionat la alin.1 sunt: Teatrul de Proiete Culturale "Teatrum Mundi", Teatrul "Masca" si Teatrul "Excelsior".

     Art.2- Pana la intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 1999, finantarea institutiilor publice de cultura mentionate la art.1 se realizeaza potrivit prevederilor art.137, alin.3 din Constitutie si ale art.27 din Legea nr.72/1996 privind finantele publice, din bugetul Ministerului Culturii, urmand ca operatiunile de regularizare financiara cu acesta sa se efectueze de catre Consiliul General al muninipiului Bucuresti pe baza datelor de executie din evidentele contabile.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

                   Gabriel Toma                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 10.12.1998

Nr.271