Hotărârea nr. 270/1998

HOTARAREnr. 270 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 270 din 12/10/1998 privind transmiterea in administrarea unor institutii publice de cultura subord.a unor spatii detinute de acestea pe baza de contr.de inchiriere
HOT. 270 10/12/1998
HOTARIRE numar 270 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 270 din 12/10/1998

privind transmiterea in administrarea unor institutii publice de cultura subord.a unor spatii detinute de acestea pe baza de contr.de inchiriere

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

     privind transmiterea in administrarea unor institutii publice de cultura

subordonate a unor spatii detinute de acestea pe baza de contracte de inchiriere

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

     Analizand raportul nr.3028/07.12.1998 al Directiei pentru Cultura si Culte;

     In baza avizelor comisiilor de specialitate;

     In temeiul art.84, alin.(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba transmiterea din administrarea Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar a Primariei Municipiului Buuresti in Administrarea Teatrului de Revista "Constantin Tanase", Teatrului de Comedie si Teatrului Municipal "Lucia Sturza Bulandra" a spatiilor detinute de acestea pe baza de contract de inchiriere, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- (1) Prezenta hotarare se aplica cu incepere de la data de 1 ianuarie 1999.

            (2) Cu incepere de le aceeasi data, se reziliaza contractele de inchiriere a spatiilor respective incheiate de Teatrul de Revista "Constatin Tanase", Teatrul de Comedie si Teatrul Municipal "Lucia Sturza Bulandra" cu societatile comerciale foste ICRAL-uri si preluate de Directia General de Administrare a Fondului Imobiliar in baza Hotararii nr.42/1997 a Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

                    Gabriel Toma               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 10.12.1998

Nr.270

 

                                Anexa la H.C.G.M.B. nr.270/10.12.1998

 

                                LISTA SPATIILOR

            ce se transmit din administrarea Directiei Generale

         de Administrare a Fondului Imobiliar in administrarea unor

                    institutii publice locale de cultura

 

================================================================================

Nr.crt.  Adresa spatiului si         Suprafata    Institutia la care se

          destinatia                             transmite in administrare

--------------------------------------------------------------------------------

1. Cal.Victoriei 48-50               100,15 mp  T.de Revista "C-tin Tanase"

   - sala de repetitie -

2. Cal.Vitoriei 33-35                 40,60 mp  T.de Revista "C-tin Tanase"

   - casa de bilete,depozit(boxa)

3. Spl.Independentei 54              154,05 mp  T.Municipal "L.S.Bulandra"

   - ateliere -

4. Cal.Plevnei 1                      38,80 mp  T.Municipal "L.S.Bulandra"

   - casa de bilete -

5. Sos.Catelu 42                      40,00 mp  T.Municipal "L.S.Bulandra"

   - depozit costume -

6. Str.Zalomit 2                      72,66 mp  T.Municipal "L.S.Bulandra"

   - magazie costume -

7. Dr.Taberei 2                      198,85 mp  T.Municipal "L.S.Bulandra"

   - magazie recuzita -

8. Str.Sf.Dumitru (fosta str.         73,28 mp  Teatrul de Comedie

   Mandinesti), nr.2 - atelier croitorie

   si magazie costume

9. Str.Smardan 18 - depozit costume, 142,70 mp  Teatrul de Comedie

   magazie de materiale

================================================================================