Hotărârea nr. 269/1998

HOTARAREnr. 269 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 269 din 12/10/1998 privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C."PRIMCOM"S.A.
HOT. 269 10/12/1998
HOTARIRE numar 269 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 269 din 12/10/1998

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C."PRIMCOM"S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

    privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

       asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "PRIMCOM" S.A.

 

     Avand in vedere raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directiei Evidenta Proprietatii, Departamentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de S.C."PRIMCOM" S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniu sau;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 si cu criteriile nr.2665/1992 si 1C/311/1992, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."g" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in suprafata totala de 25,40 m.p. - cota parte indiviza, aflat in administrarea Societatii Comerciale "PRIMCOM" S.A., la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

     Terenul se identifica conform documentatiei existente, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                   Gabriel Toma                Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 10.12.1998

Nr.269