Hotărârea nr. 268/1998

HOTARAREnr. 268 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 268 din 12/10/1998 privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "MINERVA" S.A.
HOT. 268 10/12/1998
HOTARIRE numar 268 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 268 din 12/10/1998

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "MINERVA" S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

    privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

   asupra terenurilor aflate in patrimoniul Soietatii Comerciale "MINERVA"S.A.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si rapoetul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Departamentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Directiei Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala "MINERVA" S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 si cu Criteriile nr.2665/1992 si 1C/311/1992, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."g" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 20.944 m.p., suprafata exclusiva, aflat in administrarea Societatii Comerciale "MINERVA" S.A., la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

     Terenul se identifica conform documentatiei existente, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                      Gabriel Toma             Dinu Grigorescu

 

Buuresti, 10.12.1998

Nr.268