Hotărârea nr. 267/1998

HOTARAREnr. 267 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 267 din 12/10/1998 privind concesionarea fara licitatie pe o perioada de 49 de ani, firmei AEGEK ROM CONSTRUCT a unui teren de 170 mp in str.Armand Calinescu 2-4,sect.2
HOT. 267 10/12/1998
HOTARIRE numar 267 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 267 din 12/10/1998

privind concesionarea fara licitatie pe o perioada de 49 de ani, firmei AEGEK ROM CONSTRUCT a unui teren de 170 mp in str.Armand Calinescu 2-4,sect.2

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

        privind concesionarea fara licitatie pe o perioada de 49 de ani,

        firmei AEGEK ROM CONSTRUCT a unui teren in suprafata de 170 m.p.

         situat in strada Armand Calinescu nr.2-4, sector 2, in vederea

            extinderii parcarii din subsol pentru constructia avizata

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.112 lit."b" din Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

     In temeiul art.20 lit."g" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba concesionarea fara licitatie pe o perioada de 49 de ani, firmei AEGEK ROM CONSTRUCT, a unui teren in suprafata de 170 m.p., situat in strada Armand Calinescu nr.2-4, sector 2, in vederea extinderii parcarii aflate in subsolul cladirii conform schitei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Dupa executie se reface trotuarul pe cheltuiala firmei AEGEK ROM CONSTRUCT, acesta pastrandu-si functiunea initiala. Eventualele lucrari edilitare din trotuar se vor reface pe alt amplasament pe cheltuiala firmei AEGEK ROM CONSTRUCT.

     Art.3- Pretul concesionarii se va determina de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar pe baza prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.218/04.12.1997.

     Art.4- Se autoriza Departamentul Patrimoniu Imobiliar prin Directia Generala de Investitii sa perfecteze contractul de concesiune.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                 Gabriel Toma                Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 10.12.1998

Nr.267