Hotărârea nr. 265/1998

HOTARAREnr. 265 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 265 din 12/10/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe teren proprietate de stat
HOT. 265 10/12/1998
HOTARIRE numar 265 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 265 din 12/10/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe teren proprietate de stat

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

       privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie

               provizorie amplasata pe teren proprietate de stat

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea terioriului din carrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea louintelor, republicata in 1997, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie (echipament + antena) amplasata pe cladirea Parlamentului, pe teren proprietate de stat conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR,

                Gabriel Toma                Dinu Grigorescu

 

Buuresti, 10.12.1998

Nr.265

 

                                      Anexa la H.C.G.M.B. nr.265/10.12.1998

 

                                  T A B E L

                     cu planul urbanistic de detaliu

===============================================================================

Nr.crt.  Denumire lucrare          Functiune            Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

       SECTOR 5

1. PUD - Casa Parlamentului   instalare echipamente     3CA17/7/98     480/98

                                radio / TV

     (la ultimul nivel si pe terasa cladirii)

================================================================================

     ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

            BUCURESTI                             SEF SERVICIU,

         arh.ADRIAN BOLD                       arh.MARIA RODEANU