Hotărârea nr. 262/1998

HOTARAREnr. 262 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 262 din 12/10/1998 privind aprobarea contractului de vanzare-cumparare tip SAD
HOT. 262 10/12/1998
HOTARIRE numar 262 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 262 din 12/10/1998

privind aprobarea contractului de vanzare-cumparare tip SAD

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                               HOTARARE

         privind aprobarea contractului de vanzare-cumparare tip SAD

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si avizul Comisiei juridice a Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand modelul de contract tip aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.457/1997;

     In temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr.505/1998 privind vanzarea spatiilor comerciale;

     In conformitate cu art.20 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba contractul tip de vanzare-cumparare SAD prezentat in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                     Gabriel Toma             Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 10.12.1998

Nr.262

 

                       ANEXA LA HOTARAREA CGMB NR.262/10.12.1998

 

                       CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE

                           NR.........DIN..../....

 

     I. PARTILE CONTRACTANTE

 

     Intre Primaria Municipiului Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, B-dul Elisabeta nr.47, sector 5, reprezentata de Primarul  General Viorel Lis, denumit in continare "vanzator",

     Si.................cu sediul in............str.......nr....bl....sc...et...

ap....sector... inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/....,cod fiscal nr......, cont nr...., deschis la Banca......reprezentata de domnul......denumita in continuare "cumparator".

     S-a incheiat prezentul contract.

 

     II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

     ART.1- Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate, iar cumparatorul sa plateasca pretul bunului imobil compus din ..................in suprafata de......mp situat in................, cu terenul aferent (cota-indiviza) in suprafata de ......mp.

     Proprietatea se transmite de drept cumparatorului in momentul achitarii integrale a sumei convenite prin procesul verbal de negociere nr...../........si dupa aprobarea de catre CGMB a contractului de vanzare-cumparare.

     Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal, incheiat intre DGAFI ca reprezentant al vanzatorului si cumparator.

    

     III. PRETUL SI MODALAITATEA DE PLATA

 

     ART.2 Pretul contractului este de..............lei si va putea fi platit:

     a. integral la data autentificarii contractului;

     b. in doua transe, prima reprezentand 30% din suma convenita prin prcesul-verbal de negociere nr......./......

     In situatia prevazuta la art.2 alin.1 pct.b, plata restului de 70% din pretul contractului se va face in termen de.......zile lucratoare de la data autentificarii contractului in contul vanzatorului cu nr..deschis la Banca...... 

     ART.3 Evolutia ratei inflatiei sau a cursului de schimb valutar, care se inregistreaza ulterior autentificarii prezentului contract nu determina renegocierea pretului.

     ART.4- Plata se va efectua prn virament cu ordin de plata in contul vanzatorului.

 

     IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 

     ART.5- Pentru neexecutarea, total sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza penalitati de intarziere si, dupa caz, daune-interese.

     Pentru fiecare zi de intarziere la plata pretului, peste termenul stipulat in contract la art.2, cuparatorul datoreaza urmatoarele penalitati, calculate la valoarea sumei neachitate:

     - pentru primele 15 zile : 0,3%

     - pentru urmatoarele 15 zile : 0,6%

     ART.6- Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspundere privnd indeplinira obligatiilor sale pentru perioasda in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art.1082 si 1083 din Codul Civil.

     Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilate parti in termen de 5 zile de la aparituia cazului de forta majora, existenta acestuia prin notificare scrisa, insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

     Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existenei cazului de forta majora.

     ART.7- Vanzatorul garanteaza pe cumparator impotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale, provenite din fapta proprie.

     ART.8- In cazul in care cumparatorul nu-si executa obligatiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept, cu daune-interese, de catre vanzator printr-o simpla notificare, daca, in prealabil, partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unui termen de 30 zle de la scadenta, potrivit art.5.

     Vanzatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitilor de la alin.1 al acestui articol, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, de la momentul autentificarii contractului si pana la momentul efectuarii platii, cumparatorul se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.

     Cumparatorul poate rezilia contractul de plin drept daune-interese, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca dupa autentificarea prezentului contract, spatiile nu se afla in proprietatea vanzatorului.

     Daunele-interese cuprind avansul achitat si penalitatile, calculate oentru fiecare zi intarziere la suma datorata, la dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

 

     V. DISPOZITII FINALE

 

     ART.9- Clauzele prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil si Codului Comercial.

     ART.10- Litigiile aparute in legatura cu executaraea obligatiilor contractuale se solutioneaza la instantele judecatoresti competente.

     ART.11- Prezentul contract este supus autentificarii, conform prevederilor Dispozitiei Primarului General nr.2709/1998, cheltuielile ocazionate de autentificare fiind in saracina cuparatorului.

     ART.12- Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

          VANZATOR,                                    CUMPARATOR,

 

       PRIMAR GENERAL                                DIRECTOR GENERAL,

 

       SEF DEPARTAMENT PATRIMONIU IMOBILIAR,

 

       SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,                     DIRECTOR ECONOMIC,

 

       DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A

             FONDULUI IMOBILIAR

 

       DIRECTIA GENERALA JURIDICA, LEGISLATIE,

             CONTENCIOS

 

 

       Intocmit.............Verificat............