Hotărârea nr. 261/1998

HOTARAREnr. 261 din 1998-11-26 HOTARIRE numar 261 din 11/26/1998 privind incasarea taxei locale pentru ocuparea cu constructii provizorii a terenului situat in str.Valea Oltului f.n., sector 6
HOT. 261 26/11/1998
HOTARIRE numar 261 din 11/26/1998

HOTARIRE numar 261 din 11/26/1998

privind incasarea taxei locale pentru ocuparea cu constructii provizorii a terenului situat in str.Valea Oltului f.n., sector 6

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

    privind incasarea taxei locale pentru ocuparea cu constructii provizorii

          a terenului situat in str.Valea Oltului f.n., sector 6

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General  si raportul de specialitate al Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Diretiei de Administrare a Fondului Imobiliar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, precum si Legea nr.50/1991 (republicata in 1997), art.12, privind autorizarea executarii constructiilor;

     In teeiul prevederilor art.20, lit."m" si art.28, din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba instituirea taxei spexiale de ocupare a domeniului apartinand municipiului Bucuresti, situat in str.Valea Oltului f.n., setor 6, in suprafata de 2 ha, de catre S.C. O CASA PENTRU FOECARE S.A., pebntru amenajarea unui COMPLEX EXPOZITIONAL cu caracter provizoriu u prototipuri pentru locuinte.

     Valoarea taxei speciale va fi de 4000 lei/m.p./luna.

     Art.2- Pana la finalizarea COMPLEXULUI EXPOZITIONAL, D.G.A.F.I. va incasa taxa locala corespunzatoare activitatii de organizare de santier, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.52/1997, modificata si completata cu H.C.G.M.B. nr.213/1997.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR,

                  Itu Ioan                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 26.11.1998

Nr.261