Hotărârea nr. 260/1998

HOTARAREnr. 260 din 1998-11-26 HOTARIRE numar 260 din 11/26/1998 privind desemnarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C."SERVICE CICLOP"S.A.
HOT. 260 26/11/1998
HOTARIRE numar 260 din 11/26/1998

HOTARIRE numar 260 din 11/26/1998

privind desemnarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C."SERVICE CICLOP"S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

           privind desemnarea Adunarii Generale a Actionarilor

                     la S.C. "SERVICE CICLOP" S.A.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal;

     In conformitate cu prevederile Decretului Lege nr.31/1954, privitor la persoanele fizice si juridice, Legilor nr.15/1990 si nr.31/1990, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/1997, Legii nr.207/1997 si ale Hotararii nr.180/1998 a C.G.M.B.;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."h" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Incepand ccu data prezentei se numesc in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "SERVICE CICLOP" S.A. persoanele nominalizate in anexa, care face parte intergranta din prezenta hotarare.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                      SECRETAR,

                     Itu Ioan                     Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 26.11.1998

Nr.260

 

                    ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.260/26.11.1998

 

                          Adunarea Generala a Actionarilor

                            la S.C. "SERVICE CICLOP"S.A.

 

                 1. ITU IOAN             - consilier municipal

                 2. RADU LUCIAN          - consilier municipal

                 3. MATEESCU DUMITRU     - consilier municipal

                 4. BADEA ION            - consilier municipal

                 5. IONESCU MIHAI        - consilier municipal