Hotărârea nr. 258/1998

HOTARAREnr. 258 din 1998-11-26 HOTARIRE numar 258 din 11/26/1998 privind aprobarea si avizarea doumentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii priv.extind.retelelor de alimentare cu apa si canalizare
HOT. 258 26/11/1998
HOTARIRE numar 258 din 11/26/1998

HOTARIRE numar 258 din 11/26/1998

privind aprobarea si avizarea doumentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii priv.extind.retelelor de alimentare cu apa si canalizare

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

     privind aprobarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru

       obiective de investitii privind extinderea retelelor de alimentare

                            cu apa si canalizare

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In baza Legii finantelor publice nr.72/1996 si a Legii bugetului de stat nr.109/1998, anexa 20 "Limite valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii";

     In temeiul prevederilor art.20, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii privind extinderea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

     Finantarea obiectivelor se face din surse proprii, credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

                       Itu Ioan                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 26.11.1998

Nr.258

 

 

                                          Anexa la H.C.G.M.B. nr.258/26.11.1998

 

            CARACTERISTICILE FIZICE SI VALORICE (*) ALE INVESTITIILOR

 

 1. Extindere retea publica de canalizare str.Soldanului, sector 4;

    val.INV/C+M 984 986 / 858 656 mii lei         L= 0,450 km

 

 2. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Magura Mare, sector 3;

    val.INV/C+M 746 419/642 770 mii lei           L= 0,390 km

 

 3. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Costescu Petre, sector 4;

    val.INV/C+M 1011844 / 879214 mii lei          L= 0,450 km

 

 4. Extindere retea publica de canalizare str.Alunului, sector 1;

    val.INV/C+M 780 996 / 666 830 mii lei         L= 0,350 km

 

 5. Extindere retea publica d eanalizare str.Nucului, sector 3;

    val.INV/C+M 1 952 039 / 1 838 057 mii lei     L= 0,525 km

 

 6. Extindere retea publica d ecanalizare str.Matei Corvin, sector 1;

    val.INV/C+M 932 933 / 804 470 mii lei         L= 0,425 km

 

 7. Extindere retea publica de canalizare str.Darza, sector 1;

   val.INV/C+M 2 234 000 / 2 020 000 mii lei  L= 0,500 km Acord MF nr.1824/98

 

 8. Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare str.Demnitatii,    

    sector 1, apa val.INV/C+M 3653000/3350000 mii lei L=0,500 km Ac.MF nr.

    1827/98 canal val.INV/C+M 2022000/1863000 mii lei L=0,600 km

 

 9. Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare str.Garoafei,

    sector 5, apa val.INV/C+M 5833000/5279000 mii lei L=0,800 km Ac.MF nr.

    1826/98 canal val.INV/C=M 3643000 / 3312000 mii lei L= 0,800 km

 

10. Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare str.Grauntelui,

    sector 1, apa val.INV/C+M 2329000 / 2065000 mii lei L=0,300 km Ac MF

    nr.1825/98 canal val.INV/C+M 1554000 / 1389000 mii lei L= 0,500 km

 

11. Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare str.Paduretu,

    sectyor 6, apa+canal val.INV/C+M 507642,7/451545,7 mii lei L=0,350+0,350 km

 

12. Deviere artera apa potabila zona Piata Obor, sector 2

    val.INV/C+M 911262 / 760754 mii lei  L= 2,2 km

  ----------------------------------------------------------------------------

   (*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor