Hotărârea nr. 255/1998

HOTARAREnr. 255 din 1998-11-26 HOTARIRE numar 255 din 11/26/1998 privind transmiterea din administrarea P.M.B. in administrarea Primariei Sector 4, a unor imobile necesare desfasurarii unor activitati publice
HOT. 255 26/11/1998
HOTARIRE numar 255 din 11/26/1998

HOTARIRE numar 255 din 11/26/1998

privind transmiterea din administrarea P.M.B. in administrarea Primariei Sector 4, a unor imobile necesare desfasurarii unor activitati publice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                               HOTARARE

    privind transmiterea din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti

   in administrarea Primariei Sector 4, a unor imobile necesare desfasurarii

                      unor activitati publice

 

     Avand in vedere solicitarea Primariei Sectorului 4, expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", art.28. alin.2 si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba transmiterea din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Primariei sector 4, Bucuresti, a imobilelor situate in strada Gramont nr.26, strada Gazelei nr.12B si Piata Concordiei nr.2 (conform listei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare) pentru desfasurarea unor activitati publice care satisfac cerintele cetatenilor sectorului 4.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                    Itu Ioan                   Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 26.11.1998

Nr.255

 

                                  Anexa la proiectul de hotarare

                                      nr.255 din 26.11.1998

 

                LISTA IMOBILELOR CE SE TRANSMIT IN ADMINISTRAREA

                  CONSILIULUI LOCAL AL SECTRULUI 4 BUCURESTI

 

--------------------------------------------------------------------------------

NR.      ADRESA            SITUATIA               LOCATARUL           DESTINATIA

CRT.   IMOBILULUI       ACTUALA A IMOBILULUI       ACTUAL             PROPUSA

--------------------------------------------------------------------------------

1. Str.GRAMONT 26      Casa de Casatorii Sect.4   PRIMARIA       PRIMARIA

  Supraf.totala teren  Serv.Stare Civila          SECTOR 4      SECTOR 4 Casa de

  750 m.p.             Gardieni Publici                         Casatorii -

                                                                Publici

--------------------------------------------------------------------------------

2. Str.GAZELEI 12B     Birourile Primariei       Birourile     Birourile

  Supraf.totala teren  Sector 4                  Primariei     Primariei

  400 m.p.                                       Sector 4      Sector 4

--------------------------------------------------------------------------------

3. Piata Concordiei 2B Directia pentru        Directia pentru  Directia pentru

   Supraf.totala teren Protectia Copilului    Protectia Copi-  Protectia Copi-

   937 m.p.            Sector 4               lului Sector 4   lului Sector 4

--------------------------------------------------------------------------------