Hotărârea nr. 253/1998

HOTARAREnr. 253 din 1998-11-26 HOTARIRE numar 253 din 11/26/1998 privind repartizarea pe bugete componete a influentelor stabilite prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.14/1998,ptr.rectific.bugetului de stat
HOT. 253 26/11/1998
HOTARIRE numar 253 din 11/26/1998

HOTARIRE numar 253 din 11/26/1998

privind repartizarea pe bugete componete a influentelor stabilite prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.14/1998,ptr.rectific.bugetului de stat

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

    privind repartizarea pe bugete componente a influentelor stabilite prin

  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.14/1998, pentru rectficarea bugetului

    de stat la sumele defalcate din impozitul pe salarii si transferurile

                   municipiuli Bucuresti pe anul 1998

 

     Analizand expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Generale Buget Contabilitate Financiar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996, Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata, Legii bugetului de stat pe anul 1998 (nr.109/1998) si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.14/1998, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1998;

     Tinand seama de prevederile H.C.G.M.B. nr.135/1998, privind repartizarea surselor bugetului local al municipiului Bucuresti pe bugete componente, asa cum a fost modificata prin Hotararea nr.194/1998;

     In temeiul art.20, lit."e", art.28(3), art.77 si ale art.93 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Repartaizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din impozitul pe salarii si transferurile de la bugetul de stat pentru municipiul Bucuresti, aprobata prin Hotararea nr.194/1998, se modifica potrivit anexei la prezenta hotarare, incluzand influentele stabilite prn Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.14/1998.

     Art.2- Primarii sectoarelor 1-6 si Primarul General,vor intocmi si prezenta

spre aprobare Consiliilor, proiecte de rectificare a bugetelor proprii in limita surselor totale rezultate pentru fiecare  buget din sumele defalcate din impozitul pe salariI si transferurile de la bugetul de stat, repartizate potrivit art.1 din prezenta hotarare si reevaluarea incasarilor din veniturile proprii repartizate conform art.2 din Hotararea nr.135/1998.

     Art.3- Prezenta hotarare se comunica sectoarelor 1-6 si Directiei Generale  a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Bucuresti.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                      Itu Ioan                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 26.11.1998

Nr.253

 

                                       ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.253/26.11.1998

 

                              REPARTIZAREA

     pe bugete componente a sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a

    transferurilor de la bugetul de stat pentru bugetul local al municipiului

                        Bucuresti pe anul 1998

-prevederi rectificate incluzand influentele din Ordonanta Guvernului nr.14/98-

 

                                                        - mii lei -

--------------------------------------------------------------------------------

                              Total                      din care:

  Indicatori                 Municipiu        Buget C.G.M.B.     Bugete sectoare

--------------------------------------------------------------------------------

Sume defalcate din impozitul

pe salarii:

-Prevederi aprobate           557.440.000      513.740.000        43.700.000

-Influente                     +9.100.000       +5.100.000        +4.000.000

-Prevederi rectificate        565.540.000      518.840.000        47.700.000

 

Transfer ptr.asigurarea protectiei

sociale a populatiei ptr.energia

termica si transp.urban de calatori

-Prevederi aprobate           945.453.000      945.453.000

-Influente                    -12.500.000      -12.500.000

Prevederi rectificate         932.953.000      932.953.000

 

Transfer ptr.investitii

-Prevederi aprobate           530.165.000      470.165.000        60.000.000

-Influente                    -44.392.000      -19.892.000       -24.500.000

-Prevederi rectificate        485.773.000      450.273.000        35.500.000

 

Transfer ptr.investitii

finantate partial din imprumuturi

externe

-Prevederi aprobate            39.947.974       39.947.974

-Influente

-Prevederi rectificate         39.947.974       39.947.974

--------------------------------------------------------------------------------

                           Partea a 2-a de tabel

--------------------------------------------------------------------------------

     Indicatori                            din care:

                     Sect.1    Sect.2     Sect.3    Sect.4    Sect.5    Sect.6

--------------------------------------------------------------------------------

Sume defalcate din

impozitul pe salarii:

-Prevederi aprobate  1000000   1000000   6400000   14400000   8300000  12600000

-Influente                              +1000000             +3000000

-Prevederi rectific. 1000000   1000000   7400000   14400000  11300000  12600000

 

Transfer ptr.invest.

-Prevederi aprobate  3000000  10000000  11000000   11500000  13000000  11500000

-Influente                 0  -5000000  -4500000   -5000000  -5500000  -4500000

-Prevederi recctific.3000000   5000000   6500000    6500000   7500000   7000000

--------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Influentele se localizeaza in trimestrul IV