Hotărârea nr. 252/1998

HOTARAREnr. 252 din 1998-11-19 HOTARIRE numar 252 din 11/19/1998 privind transmiterea unui imobil situat in Bucuresti,din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Ministerului Finantelor
HOT. 252 19/11/1998
HOTARIRE numar 252 din 11/19/1998

HOTARIRE numar 252 din 11/19/1998

privind transmiterea unui imobil situat in Bucuresti,din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Ministerului Finantelor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

     privind transmiterea unui imobil situat in Bucuresti, din administrarea

    Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Ministerului Finantelor

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Tinand seama de prevederile art.7, din Hotararea Guvernului nr.851/1997, pentru aprobarea Metodologiei privind pregatirea, eliberarea, avizarea si prezentarea propunerilor de acte nromative care se inainteaza Guvernului, precum si procedurile de supunere spre aprobare a acestora;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, lit."g", art.28 si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba transmiterea din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti, in administrarea Ministerului FInantelor, a parterului si etajului 1 - tronson I si II (bloc V54) al imobilului din str.Cal.13 Septembrie nr.226, sector 5, Bucuresti, (in constructie), imobil avand destinatia de sediu al administratiei financiare sector 5, obiectiv de utilitate publica, conform punctului 3, din tabelul anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                      SECRETAR,

                       Vasile Olaru               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 19.11.1998

Nr.252

 

                         ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.252/19.11.1998

 

                             DATELE DE IDENTIFICARE

  a imobilelor proprietate publica a statului, situate in municipiul Bucuresti

         propuse a se transmite in administrarea Ministerului Finantelor

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.   Locul unde sunt    Pers.jur.de la   Pers.jurd.la    Caracteristici tehnice

crt. situate imobilele   care se transm.  care se transm.   Supraf.      Supraf.

                           imobilul        imobilul       cladirii     de teren

                                                           -m.p.-       -m.p.-

--------------------------------------------------------------------------------

1.Parterul imobilului     CLMB SCAVL      Min.Finantelor     198          nu are

  (bl.109)str.Mariuca     Berceni S.A.

  nr.14,sector 444

--------------------------------------------------------------------------------

2.Imobilul din str.Serban Prim.Capitalei,  Min.Finantelor    328,4         787,2

  Voda 219-221,sect.4     Dep.Patr.Imob.,                 compus din:

                          D.G.A.F.I.                      subsol=60,73

                                                          parter=154,67

                                                          etaj=113,0

--------------------------------------------------------------------------------

3.Parter si et.1-tronson  Primaria Capit.  Min.Finantelor   1625,36       nu are

  I si II(bl.V54)al imob. Dir.Gen.Invest.                 compus din:

  din Cal.13 Sept.226,                                    parter=781,82

  sect.5(in constructie)                                  etaj 1=781,82

                                                          balcon=61,72

--------------------------------------------------------------------------------

4.Parter(partea centrala) Primaria Capit.  Min.Finantelor    250,64      nu are

  imobil.din str.Avrig 63 S.C.Foisor S.A.

--------------------------------------------------------------------------------