Hotărârea nr. 251/1998

HOTARAREnr. 251 din 1998-11-19 HOTARIRE numar 251 din 11/19/1998 priv.aviz.doc.cuprinzand indic.tehnic-econ.ai obiectivelor de invest."Reabilit. retele de apa potabila din mun.Buc.,Zona Nord N1,N2,N3,zona Sud S5,S6
HOT. 251 19/11/1998
HOTARIRE numar 251 din 11/19/1998

HOTARIRE numar 251 din 11/19/1998

priv.aviz.doc.cuprinzand indic.tehnic-econ.ai obiectivelor de invest."Reabilit. retele de apa potabila din mun.Buc.,Zona Nord N1,N2,N3,zona Sud S5,S6

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

   privind avizarea documentatilor cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai

     obiectivelor de investitii "Reabilitarea retelelor de apa potabila din

 municipiul Bucuresti, prn metoda escavarii minime, zona Nord-N1, zona Nord-N2,

      zona Nord-N3, zona Sud-S5, zona Sud-S6" faza Studiu de Fezabilitate

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea avizarii documentatiilor cuprinand indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii sus mentionate;

     Vazand Hotararea CGMB nr. 107/26.07.1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de prefezabilitate pentru aceste proiecte;

     In temeiul prevederilor Legii nr.72/1996 si a Legii nr.91/1993, completata cu Ordonanta Guvernului nr.36/1995;

     In temeiul art.20, lit."c", art.28 si art.87 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se avizeaza documentatiile cuprinzand principali indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Reabilitarea retelelor de apa potabila din municipiul Bucuresti prin metoda escavarii minime, zona Nord-N1, zona Nord-N2, zona Nord-N3, zona Sud-S5, zona Sud-S6" faza Studiu de FEzabilitate, conform celor cinci anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                    Vasile Olaru              Dinu Grigorescu                   

 

Bucuresti, 19.11.1998

Nr. 251