Hotărârea nr. 250/1998

HOTARAREnr. 250 din 1998-11-19 HOTARIRE numar 250 din 11/19/1998 privind numirea directorului Teatrului de Revista "Constantin Tanase"
HOT. 250 19/11/1998
HOTARIRE numar 250 din 11/19/1998

HOTARIRE numar 250 din 11/19/1998

privind numirea directorului Teatrului de Revista "Constantin Tanase"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

      privind numirea directorului Teatrului de Revista "Constantin Tanase"

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Comisiei de angajare, pregatire si avanasare a personalului, privind numirea domnului Alexandru Arsinel in functia de director la Teatrul de Revista "Constantin Tanase";

     In baza prevederilor Legii nr.30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competenta si a Hotararii Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."i" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Cu data prezentei, domnul Alexandru Arsinel se numeste in functia de director la Teatrul de Revista "Constantin Tanase" cu o perioada de proba de 3 luni. Nivelul de salarizare corespunzator gradului profesional, precum si a celorlalte drepturi salariale cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitia Primarului General.

     Art.2- La expirarea perioadei de proba, definitivarea in functia de director la Teatrul de Revista "Constantin Tanase" a domnului Alexandru Arsinel se va face prin dispozitia Primarului General al municipiului Bucuresti.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                   Vasile Olaru              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 19.11.1998

Nr.250