Hotărârea nr. 249/1998

HOTARAREnr. 249 din 1998-11-19 HOTARIRE numar 249 din 11/19/1998 privind aprobarea fiselor de evaluare a posturilor din statul de functiuni al aparatului propriu al PMB si ale instit.publ.de sub autoritatea CGMB
HOT. 249 19/11/1998
HOTARIRE numar 249 din 11/19/1998

HOTARIRE numar 249 din 11/19/1998

privind aprobarea fiselor de evaluare a posturilor din statul de functiuni al aparatului propriu al PMB si ale instit.publ.de sub autoritatea CGMB

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

                privind aprobarea fiselor de evaluare a posturilor

          din statul de functiuni al aparatului propriu al P.M.B. si ale

    institutiilor publice de sub autoritatea C.G.M.B. finantate de la bugetul

    local si a statului de functiuni al aparatului propriu al PMB pe anul 1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti prin care se prppune aprobarea fiselor de evaluare a posturilor din statul de functiuni al aparatului propiu al P.M.B. si ale institutiilor publie de sub autoritatea C.G.M.B. finantate de la bugetul local si a statului de functii al aparatului propriu al P.M.B. pe anul 1998;

     Tinand seama de raportul de specialitate al Directiei Personal;

     In baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in setorul bugetar, art.7(2) din H.G. nr.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a creiteriilor de stabilire si ale art.20, alin.2, lit."d", art.28, alin.1 si art.44, lit."u" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Buuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba fisele de evaluare a posturilor din statul de functii a aparatului propriu al P.M.B. si institutiilor publice de sub autoritatea c.G.M.B. finantate de la bugetul local, conform anexelor 1-16 care fac parte integranta din rezenta hotarare.

     Art.2- Se aproba statul de functii al aparatului propriu al P.M.B. pe anul 1998 conform anexei 17, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Stabilirea salariilor conform H.G. nr.775/1998 pe anul 1998 se va face cu inadrarea in resursele financiare aprobate pe anul in curs.

     Art.3- In cadrul numarului total de posturi aprobate in statul de functii si cu respectarea numarului de posturi din structurile orgaizatorice aprobate prin Organigrama, Primarul General poate permuta prin dispozitie posturile vacante.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR,

               Vasile Olaru                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 19.11.1998

Nr.249