Hotărârea nr. 248/1998

HOTARAREnr. 248 din 1998-11-19 HOTARIRE numar 248 din 11/19/1998 priv.modif.HCGMB nr.162/1998,priv.autoriz.circ.autovehiculelor destinate transp.de bunuri in zona interzisa circulatiei acestora-taxe elib.autoriz.tra
HOT. 248 19/11/1998
HOTARIRE numar 248 din 11/19/1998

HOTARIRE numar 248 din 11/19/1998

priv.modif.HCGMB nr.162/1998,priv.autoriz.circ.autovehiculelor destinate transp.de bunuri in zona interzisa circulatiei acestora-taxe elib.autoriz.tra

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

   privind modificarea Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti

     nr.162/1998, privind autorizarea circulatiei autovehiculelor destinate    

       transporturilor de bunuri in zona interzisa circulatiei acestora

            din municipiul Bucuresti si stabilirea taxelor pentru

                     eliberarea autorizatiei de transport

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General, prin care se propune modificare Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr. 162/1998, privind autorizarea circulatiei autovehiculelor destinate transportului de bunuri in zona interzisa circulatiei acestora din municipiul Bucuresti si stabilirea taxelor pentru eliberarea autorizatiei de transport;

     Tinand cont de raportul de specialitate al Departamentului Transport Public Cai de Comunicatii;

     Luand in considerare avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari, se modifica Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.162/1998, dupa cum urmeaza:

     Art.3, alin.3 - se elimina 500.000 lei/luna si se inlocuieste cu 100.000 lei/luna;

     Art.4- se elimina 50.000 lei/zi si se inlocuieste cu 20.000 lei/zi.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR,

                   Vasile Olaru             Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 19.11.1998

Nr.248