Hotărârea nr. 246/1998

HOTARAREnr. 246 din 1998-11-16 HOTARIRE numar 246 din 16/11/1998 privind alegerea in functia de viceprimar a domnului Dumitru Enescu
HOTARARE nr. 246 din 16/11/1998
HOTARIRE numar 246 din 16/11/1998

HOTARIRE numar 246 din 16/11/1998

privind alegerea in functia de viceprimar a domnului Dumitru Enescu

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

 

privind alegerea in functia de viceprimar

domnului Dumitru Enescu

 

Avand in vedere Hotararea Consilului General al municipiului Buuresti nr.244/16.11.1998, prin care se ia act de incetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bucuresti al domnului Viorel Lis si se declara vacanta functia acestuia;

Tinand seama de procesul verbal al Comisiei de validare privind rezultatele votarii pentru functia de viceprimar al municipiului Bucuresti;

In temeiul art.20, lit."a", art.28 si art.37 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

Articol unic - Incepand cu data prezentei este ales in functia de viceprimar al municipiului Bucuresti, domnul Dumitru Enescu.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Vasile Olaru

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 16.11.1998

Nr.246