Hotărârea nr. 242/1998

HOTARAREnr. 242 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 242 din 10/22/1998 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare Bdul Expozitiei" intre CCIB si Aviator Popisteanu din mun.Bucuresti
HOT. 242 22/10/1998
HOTARIRE numar 242 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 242 din 10/22/1998

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare Bdul Expozitiei" intre CCIB si Aviator Popisteanu din mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

       privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

       "Modernizare Bdul Expozitiei" intre CCIB si Aviator Popisteanu

                         din municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu Legea finantelor publice nr.72/1996 coroborata cu Anexa nr.18 la Legea Bugetului de Stat nr.72/1997, art.1, lit."a";

     In temeiul prevederilor art.20, si ale art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei "Modernizare Bdul Expozitiei" intre CCIB si Aviator Popisteanu din municipiul Bucuresti in conformitate cu acordul Ministerului de Finante nr.1997/1998.

 

     Art.2- Finantarea obiectivului de investiti prevazut la art.1 se face de la bugetul local, si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate conform legii.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                                 SECRETAR,

                   Lupu Radu                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.242