Hotărârea nr. 241/1998

HOTARAREnr. 241 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 241 din 10/22/1998 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Extindere retea canalizare in zona Cazanesti, str.Trilului sector 3"
HOT. 241 22/10/1998
HOTARIRE numar 241 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 241 din 10/22/1998

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Extindere retea canalizare in zona Cazanesti, str.Trilului sector 3"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

        privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

     "Extindere retea canalizare in zona Cazanesti str.Trilului sector 3"

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu Legea finantelor publice nr.72/1996 art.64 si Legea Bugetului de Stat nr.109/1998, anexa 20, privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor de interes local;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei "Extindere retea canalizare in zona Cazanesti, str.Trilului sector 3".

  

     Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare. de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                                SECRETAR,

                Lupu Radu                   Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.241