Hotărârea nr. 240/1998

HOTARAREnr. 240 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 240 din 10/22/1998 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Extindere retea alimentare cu apa in zona Industriilor sector 3"
HOT. 240 22/10/1998
HOTARIRE numar 240 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 240 din 10/22/1998

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Extindere retea alimentare cu apa in zona Industriilor sector 3"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

        privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

         "Extindere retea alimentare cu apa zona Industriilor sector 3"

 

     Avand in vedere expunerea de motive a prmarului general al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servici Publice si al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu Legea finantelor publice nr.72/1996 art.64 si Legea Bugetului de Stat nr.109/1998, anexa 20, privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor de interes local;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba  documentatia tehnico-economica a investitiei "Extindere retea alimentare cu apa zona Industriilor sector 3".

 

     Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

                 Lupu Radu                    Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998