Hotărârea nr. 239/1998

HOTARAREnr. 239 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 239 din 10/22/1998 privind concesionarea terenului situat in Bdul Unirii nr.59, sector 3, adiacent bl.F2/tr.2,destin.asigurarii functionalitatii unei constructii existen
HOT. 239 22/10/1998
HOTARIRE numar 239 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 239 din 10/22/1998

privind concesionarea terenului situat in Bdul Unirii nr.59, sector 3, adiacent bl.F2/tr.2,destin.asigurarii functionalitatii unei constructii existen

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

     privind concesionarea terenului situat in Bdul Unirii nr.59. sector 3,

       adiacent bl.F2/tr.2, destinat asigurarii functionalitatii unei

                         constructii deja existente

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.12, alin.2 din Legea nr.50/191 privind autorizarea excutarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."h" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- In vederea executarii unor anexe tehnic- post trafo, grup electrogen, curet engleza si wind-fang - care sa deserveasca spatiul cu alta destinatie din blocul F2/tr.2, se aproba concesionarea pe o durata de 49 de ani catre Bnaca Comerciala "ROBANK"S.A. a terenului situat in Bdul Unirii nr.59, sector 3, cu o suprafata de 100 m.p., identificat conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Departamentul Patrimoniu Imobiliar, Directia Generala de Investitii, va incheia contractul de concesiune, iar taxa de concesiune se va stabili conform "Metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, destinate executarii de constructii", aprobata prin Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.218/1997, la data semnarii contractului.

 

     Art.3- Banca va face dovada platii amenzii pentru constructie deja realizata.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA,

                                              SECRETAR,

                  Lupu Radu               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.239

 

               ANEXA LA HOTARAREA NR.239/22.10.1998

 

         DATE CONCESIONARE TEREN - ANEXE TEHNICE

 

         - Localizare - Bdul Unirii nr.59, bl.F2/tr.2, sector 3

         - Suprafata teren - 100 m.p.

         - Destinatia cladirii ce urmeaza a se realiza: post trafo, grup

           electrogen, curte engleza, wind-fang

         - Regim de inaltime - S + P

         - POT max =

         - CUT max =

         - Pret minim concesiune =