Hotărârea nr. 238/1998

HOTARAREnr. 238 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 238 din 10/22/1998 privind schimbul de teren dintre CGMB si Familia Mateescu Rodica si Vasile
HOT. 238 22/10/1998
HOTARIRE numar 238 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 238 din 10/22/1998

privind schimbul de teren dintre CGMB si Familia Mateescu Rodica si Vasile

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

                  privind schimbul de teren dintre CGMB si

                     familia Mateescu Rodica si Vasile

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune aprobarea unui schimb de teren intre CGMB si familia Mateescu Rodica si Vasile care dau 96 m.p. teren situat in zona "0" a capitalei in str.Pitagora nr.20, sector 3, in schimbul a suprafetei de 102 m.p. situat in zona "1" a capitalei, in str.Gh.Judetu nr.6, sector 3;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.28(2) si ale art.84(3), din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba schimbul de teren in suprafata de 96 m.p. proprietatea familiei Mateescu Rodica si Vasile situat in str.Pitagora nr.20, sector 3, cu suprafata de 102 m.p. teren situat in str.Gh.Judetu nr.6, sector 3, proprietatea CGMB, terenuri identificate conform planurilor anexate.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA,

                                              SECRETAR,

                 Lupu Radu                Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.238