Hotărârea nr. 236/1998

HOTARAREnr. 236 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 236 din 22/10/1998 privind aprobarea normelor de organizare se efectuare a transportului de persoane cu taximetrele pe teritoriul municipiului Bucuresti
HOT. 236 22/10/1998
HOTARIRE numar 236 din 22/10/1998

HOTARIRE numar 236 din 22/10/1998

privind aprobarea normelor de organizare se efectuare a transportului de persoane cu taximetrele pe teritoriul municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

 

                          HOTARARE

 

 

         privind aprobarea normelor de organizare si efectuare a

               transportului de persoane cu taximetrele

                 pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

      Avand in vedere raportul de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii prin care se propune modificarea H.C.L.M.B. nr.57/1993 si 108/1993 si aprobarea noilor norme de organizare si efectuare a transportului de persoane cu taximetrele pe teritoriul municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu art.20, lit."K" si "I" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala,

Consiliul General al municipiului Bucuresti

Hotaraste:

       Art.1 - Se aproba "Normele de organizare si efectuare a transportului de persoane cu taximetrele pe teritoriul municipiului Bucuresti" conform anexei 1, inclusiv anexele la -9, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

       Art.2 - Detinatorii licentelor actuale de transport si executie vor trebui, pentru a putea desfasura activitatea de taxi in municipiul Bucuresti, sa obtina noile licente in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotarari.

       Art.3 - Prevederile H.C.L.M.B. nr.57/1993 si 108/1993 isi inceteaza aplicabilitatea in conformitate cu prezentele norme.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA

    Radu Lupu                                              SECRETAR,

                                                                                             

                                                       Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.236

 

 

 

Anexa nr.1

 

                                 NORME

              de organizare si efectuare a transportului

                     de persoane cu taximetrele

                pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

                               CAPITOLUL I

                           Dispozitii generale

 

     Art. 1. Prezentele norme reglementeaza organizarea si efectuarea transportului de persoane cu taximetrele, pe teritoriul municipiului  Bucuresti, pe baza licentelor de transport si a licentelor de executie pentru vehicule.

 

     Art. 2. Licentele de transport si licentele de executie pentru vehicule sunt documente de valoare cu regim special, emise in conditiile prezentelor norme.

     Art. 3. Caietul de sarcini este documentul obligatoriu, care contine conditiile pe care operatorul de transport trebuie sa le indeplineasca pentru efectuarea unui transport de calitate, in conditii de siguranta si protectia mediului.

     Dupa depunerea angajamentului scris, operatorul de transport primeste licentele corespunzatoare care ii dau dreptul sa efectueze activitatea de transport persoane cu taximetre pe teritoriul municipiului Bucuresti.

     Art. 4. Eliberarea licentelor de transport si a licentelor de executie, pentru activitatea de transport persoane cu taximetre se efectueaza de compartimentul de specialitate din cadrul PMB, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.

     Conducatorii auto ce desfasoara activitatea de transport de persoane cu taximetre pe teritoriul municipiului Bucuresti vor fi atestati in acest scop de catre Brigada de Politie Rutiera.

     Departamentul Transport Public si Cai de Comunicatii - Directia Transport Public si Siguranta Circulatiei vor stabili amplasamentele si dimensionarea statiilor de taximetre in raport cu numarul de licente de executie eliberate. Amplasarea statiilor vor fi avizate de Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si de Comisia Tehnica de Circulatie din cadrul PMB.

 

 

                                CAPITOLUL II

                           Licenta de transport

 

      Art. 5. Licenta de transport se atribuie pe o perioada de 5 ani de la data elibararii si este valabila in conditiile vizarii sale anuale de catre compartimentul de specialitate, cu plata tarifelor aferente. Modelele licentelor de transport sunt prezentate in anexa 8, la prezentele norme.

      Art. 6. Conducatorii auto care desfasoara activitatea de taximetrie pe teritoriul municipiului Bucuresti, numiti "taximetristi" trebuie sa detina permanent la bordul autovehiculului, urmatoarele documente: permisul de conducere, atestatul, certificatul de inmatriculare al autovehiculului cu inspectia tehnica periodica, buletinul de verificare metrologica a aparatului de taxat, ecusonul, licenta de executie in original, licenta de transport si polita de asigurare pentru transport persoane in copie.

              Ecusonul va avea inscrise denumirea si sediul agentului economic, numele si prenumele conducatorului autoturismului, fotografia precum si numarul licentei de transport. Ecusonul este confectionat tip laminat, cu timbru sec. Orice modificare a datelor de pe ecuson va fi anuntata la compartimentul de specialitate in termen de 5 zile, in vederea eliberarii unui nou ecuson.

              Ecusonul va fi expus la loc vizibil conform caietului de sarcini.

 

      Art. 7. La vizarea anuala a licentelor de transport, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea actualizarii documentelor care au stat la baza emiterii acesteia si la reactualizarea dosarului operatorului de transport.

      Art. 8. Licenta de transport este documentul nominal al operatorului de transport si nu este transmisibila.

      Art. 9. Licenta de transport, impreuna cu caietul de sarcini, se pastreaza in original de catre operatorul de transport la sediul acestuia.

Eliberarea licentei de transport.

 

     Art.10. Licenta de transport este documentul prin care se atesta capacitatea agentului economic si a persoanelor fizice autorizate de a efectua, in conformitate cu legislatia in vigoare, transporturi de persoane cu taximetre, ca urmare a indeplinirii in mod cumulativ a urmatoarelor conditii:

a) onorabilitate;

b) capacitate financiara;

c) baza materiala;

d) capacitate profesionala.

a) Conditia de onorabilitate

            Se considera a fi indeplinita conditia de onorabilitate atunci cand administratorul si persoanele care conduc efectiv si permanent activitatea de transport de persoane cu taximetre satisfac urmatoarele conditii:

- nu au fost condamnate pentru infractiuni penale de natura comerciala sau fiscala;

- nu au interdictia exercitarii unor drepturi civile;

b) Conditia capacitatii financiare

Operatorul de transport indeplineste aceasta conditie, daca prezinta scrisoare de bonitate din partea bancii sau a bancilor unde detine conturi.

      

c) Conditia de baza materiala

Operatorul de transport trebuie sa faca dovada ca detine in proprietate sau cu chirie autovehicule omologate pentru activitatea de transport persoane in regim taxi (taximetre), cu contract de inchiriere vizat la Administratiile financiare ale sectoarelor si sa prezinte la compartimentul de specialitate lista cu structura parcului de taximetre

- propriu sau inchiriat - cu precizarea numarului de inmatriculare, marcii si tipului de vehicul, anul fabricatiei, caracteristicile constructive, precum si atestarea starii tehnice a acestora.

d) Conditii privind capacitatea profesionala

Operatorul de transport trebuie sa desemneze o persoana, pentru organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport de persoane cu taximetre, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- competenta profesionala;

      Pentru a putea indeplini aceasta functie, intre persoana care organizeaza si conduce activitatea de transport de persoane cu taximetrele si operatorul de transport trebuie sa fie incheiat un contract de munca legal sau o conventie civila de prestari servicii inregistrata la Camera de munca, cu exceptia cazului in care persoana desemnata este chiar administratorul operatorului de transport.

      Organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport de persoane cu taximetre, pot fi facute si de catre o persoana juridica, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa faca dovada ca are ca obiect de activitate organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport de persoane cu taximetre;

- sa aiba angajate cu carte de munca una sau mai multe persoane cu studii superioare care sa indeplineasca conditiile prevazute de prezentele norme.

In cazul persoanelor fizice autorizate conform Decretului-lege nr./1990 ce au ca obiect de activitate transport de persoane cu taximetre si detin pana la doua taximetre, organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport pot fi facute si de catre un sofer cu o vechime de minimum 5 ani, pentru categoria de vehicul respectiva.

 

     Art. 11. Procedura de eliberare a licentei de transport este urmatoarea:

1. La compartimentul de specialitate din cadru PMB se prezinta un dosar care trebuie sa cuprinda documentatia solicitata.

Actele se prezinta in original si in copie, pentru certificarea autenticitatii de catre compartimentul de specialitate, si sunt urmatoarele:

a)cererea operatorului de transport;

b)certificatul de inmatriculare de la oficiul registrului comertului si statului operatorului. Pentru obtinerea licentei de transport, din statutul prezentat trebuie sa reiasa explicit ca efectuarea de transport de persoane cu taximetrele este obiect de activitate al acestuia.

c)autorizatia emisa in baza Decretului-lege nr. 54/1990 pentru persoane fizice, din care sa rezulte ca pot efectua transport de persoane cu taximetre.

d)lista autovehiculelor omologate pentru activitatea de transport persoane in regim taxi - parc propriu sau inchiriat cu contract de inchiriere vizat la Administratiile financiare ale sectoarelor, dotate cu aparat de taxare (omologat de Biroul National de Metrologie Legala din Romania) si care sa fie in functiune pe toata durata transportului.

- vehiculele detinute trebuie sa fie atestate pentru circulatia pe drumurile publice prin dovada de inspectie tehnica;

e)actele persoanei desemnate sa organizeze si sa conduca nemijlocit activitatea de transport de persoane cu taximetre si anume:

- contractul de munca sau conventia civila de prestari servicii inregistrata la Camera de munca teritoriala;

- decizia de numire;

- diploma de studii, care poate fi:

- de invatamant superior tehnic, specialitatea transport rutier, autovehicule rutiere, management si productie in transporturi, automobile si tractoare sau echivalenta cu transportul auto, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;

- de invatamant superior tehnic sau economic cu specializare si in transporturi (economia industriei, constructii si transporturi, mecanica agricola, etc.

- de bacalaureat, insotita de carnetul de munca din care sa rezulte cel putin 3 ani vechime de incadrare in domeniul transporturilor rutiere, in functiile de inspector cu siguranta circulatiei, sef garaj, contabil, impiegat auto, sofer cu activitate TIR si altele asemenea;

- de bacalaureat, insotita de certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala in domeniul transporturilor rutiere, recunoscut de Ministerul Transporturilor);

- curriculum vitae al persoanei desemnate, care sa cuprinda functiile indeplinite si durata lor in activitatea de transport rutier.

- cazier judiciar;

f) cazierul judiciar al administratorului;

g) declaratie de propria raspundere a administratorului, din care sa reiasa ca indeplineste conditiile prevazute la art.10 lit.a)si b);

h) adeverinta necuprinderii pe lista speciala a Ministerului Finantelor;

i) o scrisoare de bonitate de la unitatea sau unitatile bancare unde are deschise conturi.

2. Compartimentul de specialitate analizeaza dosarul depus de operatorul de transport si, in functie de indeplinirea conditiilor de licentiere, in termen de 15 zile, elibereaza licenta de transport sau comunica in scris refuzul motivat al eliberarii licentei de transport, dupa caz.

Licenta de transport se elibereaza intr-un singur exemplar pentru operatorul de transport sau persoana fizica autorizata potrivit Decretului-lege nr.54/90. Este sub forma laminata.

Pe licenta de transport vor fi inscrise datele de stare civila ale agentului economic, persoanei fizice autorizata potrivit Decretului-lege nr.54/90, sau persoana desemnata in acest sens.

3. Contestatiile operatorului de transport cu privire la refuzul de eliberare a licentei de transport se depun, in termen de 15 zile de la cominicare, la DTPCC, care are obligatia de a le rezolva in termen de 30 zile de la prezentare.

     Art.12. Licenta de transport se elibereaza dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie de varsamant, recipisa CEC etc) si a unui angajament scris al administratorului, conform modelului prezentat in anexa nr.2 la prezentele norme.

     Art.13. Anual, o data cu vizarea licentei de transport si a exemplarelor de serviciu ale acesteia de catre emitent, persoana desemnata sa conduca si sa organizeze nemijlocit activitatea de transport persoane cu taximetre a operatorului de transport va fi testata la sediul Serviciului rutier care a eliberat licenta de transport si/sau compartimentul de specialitate din cadrul PMB.

Testarea are ca scop verificarea cunostintelor din legile si reglementarile specifice prevazute in caietul de sarcini al licentei de transport.

Testul se sustine pe formulare tip grila aprobate de Ministerul Transporturilor.

In caz de nepromovare a testului, solicitantul este reprogramat in termen de 10 zile pentru o noua testare.

In conditiile in care nici dupa a doua examinare testul nu este promovat, persoana respectiva isi pierde calitatea de organizator al activitatii de transport persoane cu taximetre si este obligata sa urmeze un curs de formare profesionala.

     Art.14. Pierderea sau deteriorarea licentelor de transport se anunta de catre operatorul de transport la compartimentul de specialitate, in termen de 15 zile, care va elibera un duplicat, cu plata tarifelor aferente. Pierderea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a

 

 

 

                  RETRAGEREA LICENTEI DE TRANSPORT

                 IN VEDEREA SUSPENDARII SAU ANULARII

 

     Art.15. Retragerea licentei de transport de catre organele de control stabilite conform art.55, are loc in urmatoarele situatii:

a. lipsa unei persoane atestate pentru conducerea si organizarea activitatii de transport pe o perioada mai mare de 15 zile consecutive sau neanuntarea catre compartimentul de specialitate din cadru PMB a schimbarilor survenite dupa 15 zile.

b. neprezentarea la sediul agentului economic si a persoanelor fizice autorizate catre organele de control stabilite la art.55, a documentelor privind activitatea de taximetrie

c. folosirea in mod abuziv si nejustificat a mijloacelor specifice de comunicare montate pe autoturisme care contravin Legii 61/1990 republicata in 1996.

d. repetarea de doua ori in decurs de sase luni a contraventiilor prevazute la art.63 lit.b

     Art.16. Retragerea licentei de transport se hotaraste de DTPCC pa baza probelor furnizate de catre organele de control stabilite conform art.55, pentru nerespectarea prevederilor stabilite la art.15 astfel:

a. pe o perioada de 30 zile pentru nerespectarea prevederilor art.15 lit. a

b. anularea licentei de transport pentru nerespectarea prevederilor de la art.15 lit.b,c si d.

     Art.17. Licenta de transport anulata se poate reacorda la cererea agentului economic sau a persoanei fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr.54/90 dupa trecerea unui termen de sase luni de la anularea  acesteia, in conditiile prevazute de prezentele norme.

In cazul suspendarii activitatii de taximetrie, prin retragerea licentei de transport, agentul economic sau persoana fizica autorizata potrivit Decretului-lege nr.54/90, va tebui sa depuna la comaprtimentul de specialitate, cu cel putin 10 zile inainte de implinirea termenelor de suspendare o solicitare scrisa pentru reluarea activitatii.

La a treia suspendare a activitaii prin masura retragerii licentei  de transport, DTPCC va dispune anularea acesteia.

     Art.18. Impotriva masurii de suspendare sau de anulare a licentei de transport, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr.29/1990.

     Art.19. In cazul in care masura anularii licentei de transport ramane definitiva prin hotararea instantei de judecata, compartimentul de specialitate va proceda la anularea pozitiei respective din Registrul taximetristilor.

 

         OBLIGATIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT SI A PERSOANELOR

     FIZICE AUTORIZATE POTRIVIT DECRETULUI-LEGE NR.54/90 DETINATOARE

                          DE LICENTE DE TRANSPORT

 

 

     Art.20. Operatorul de transport precum si pesoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr.54/1990 raspund nemijlocit de :

a. intregul parc de autoturisme, atat cel propriu cat si cel inchiriat, inclusiv cel al colaboratorilor;

b. de activitatea si instruirea conducatorilor, atat a angajatilor proprii cat si a celor cu contract de colaborare;

c. de stabilirea si respectarea tarifelor - de taxare/km si de stationare atat pentru angajatii proprii cat si pentru taximetristii ce fac subiectul contractelor de colaborare.

d. de stergerea inscriptionarii numarului licentei de executie in cazul renuntarii la aceasta din initiativa proprie sau in cazul retragerii sau anularii acesteia de catre DTPCC.

e. de asigurarea unei stari tehnice si estetice corespunzatoare a autoturismelor.

f. de respectarea prevederilor art.85 din Legea Sanatatii nr.3/1978, privind functionarea pe baza autorizatiei sanitare eliberate de organul sanitar al municipiului Bucuresti.

g. de respectarea art.26 din Ordonanta guvernului nr.21/1992, privind protectia consumatorului.

h. De efectuarea inspectiei tehnice periodice conform legislatiei in vigoare.

      Art.21. Operatorii de transport, prin patron sau persoana desemnata pentru conducerea si organizarea activitatii de transport au obligatia de a folosi pentru autoturismele din parcul propriu sau inchiriat, numai taximetristii angajati pe numele societatii si mentionati in lista transmisa compartimentului de specialitate. In acest sens este posibila folosirea acestora pe oricare autoturism licentiat, ce apartine operatorului de transport.

Taximetrele licentiate pe numele operatorului de transport nu vor putea fi utilizate de catre taximetristii ce fac obiectul contractelor de colaborare.

Pe ecusonul specific al taximetristilor ce fac obiectul contractelor de colaborare, operatorul de transport are obligatia de a specifica numarul licentei de executie al colaboratorului.

      Art.22. Operatorul de transport sau persoana fizica autorizata potrivit Decretului-Lege nr.54/90 are obligatia sa reannoiasca licentele de transport la  expirarea perioadei de valabilitate a acesteia in termen de 15 zile, dupa care se anuleaza la drept.

      Art.23. Operatorul de transport sau persoana fizica autorizata potrivit Decretului-Lege nr.54/90 are obligatia sa asigure existenta, la bordul autoturismului, a unei xerocopii dupa originalul licentei de transport certificata pentru conformitate de catre compartimentul de specialitate, a licentei de executie si a ecusonului in original si a tarifului practicat.

      Art.24. Operatorul de transport are obligatia sa prezinte la sediul sau, organelor de control imputernicite documentele privind activitatea de taximetrie.

      Art.25. Caietul de sarcini contine conditiile si obligatiile pe care operatorul de transport le cunoaste si se angajeaza sa le respecte in organizarea si executarea activitatii de transport persoane cu taximetre.

      Art.26. Caietul de sarcini cuprinde prevederi din:

                 

- legi si reglementari specifice privind activitatea de transport;

- prevederi specifice pentru categoriile si tipurile de transport pentru care se acorda licenta.

      Art.27. Caietul de sarcini anexa la licenta de transport se elibereaza de catre compartimentul de specialitate, avand acelasi numar si aceeasi perioada de valabilitate ca si licenta de transport pe care o insoteste.

      Art.28. Caietul de sarcini, se completeaza de drept cu prevederile legale aparute dupa data intocmirii lui.

      Art.29. Caietul de sarcini, al carui model este prezentat in anexa nr.1a la prezentele norme, poate fi modificat si completat de catre CGMB ori de cate ori este cazul.

 

 

                               CAPITOLUL III

                         Registrul taximetristilor

 

      Art.30. Datele privind operatorii de transport detinatori de licenta de transport se inscriu in Registrul taximetristilor, tinut la compartimentul de specialitate, care cuprinde:

- numarul curent;

- denumirea operatorului de transport;

- adresa si numarul de telefon;

- numarul de inregistrare de la Camera de comert, codul fiscal;

- tipul capitalului (de stat,privat, strain, mixt);

- numarul de dosar la compartimentul de specialitate;

- data eliberarii licentei de transport;

- seria si numarul licentei de transport si numarul exemplarelor de serviciu;

- vize anuale;

- semnatura de primire a licentei;

- numele si prenumele administratorului;

- persoana desemnata de operatorul de transport pentru organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport persoane cu taximetre;

- suspendarea, contestatiile, modul de rezolvare;

- sanctiunile;

- alte mentiuni.

       Registrul in care se trec aceste date va avea filele numerotate, legate si sigilate.

       Datele cuprinse in Registrul taximetristilor se vor pastra si pe suport magnetic la sediul compartimentului de specialitate, ca parte din banca de date a acestuia.

      La expirarea perioadei de valabilitate a licentei de transport, operatorului de transport I se elibereaza o noua licenta, in conditiile reactualizarii dosarului initial, cu pastrarea numarului din Registrul taximetristilor.

      La compartimentul de specialitate se va afla registrul de reclamatii si registrul pentru amenzi.

 

 

                                 CAPITOLUL IV

                            Licenta de executie

 

 

       Art.31. Licenta de executie este documentul nominal al autovehiculului omologat pentru activitatea de transport persoane in regim taxi - dotat cu aparat de taxare (omologat de Biroul National de Metrologie Legala din Romania)si care sa fie in functiune pe toata durata transportului apartinand operatorului de transport sau persoanei fizice autorizate care poseda licenta de transport persoane cu taximetre si care atesta dreptul de a efectua transportul in conformitate cu caietul de sarcini.

       Art.32. Licentele de executie pentru taximetre sunt emise de catre compartimentul de specialitate, pentru o perioada de pana la un an, dar nu mai putin de 3 luni, operatorilor de transport detinatori ai licentelor de transport persoane cu taximetre.

       Documentele care stau la baza emiterii licentei de executie pentru taximetre sunt:

- cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare din care sa rezulte caracteristicile constructive ale autoturismului;

- talonul - anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila; administratiile financiare ale sectoarelor;

- verificarea metrologica a aparatelor de taxat;

- polita de asigurare pentru raspundere civila auto;

- polita de asigurare suplimentara de accidente pentru persoanele transportate.

       Pentru conformitate, documentele vor fi prezentate la sediul compartimentului de specialitate din cadrul PMB, in original si in copie.

       In cazul expirarii valabilitatii inspectiei tehnice periodice, operatorul de transport are obligatia reannoirii immediate a acesteia.

       Art. 33. La compartimentul de specialitate se va deschide un registru de evidente, care va cuprinde informatii despre toate taximetrele ce efectueaza transporturi presoane pe teritoriul munucipiului Bucuresti, ca parte componenta a bancii de date.

       Datele inscrise vor fi:

- numarul curent;

- operatorul de transport;

- numarul de inmatriculare;

- marca;

- tipul;

- anul fabricatiei;

- masa proprie;

- masa totala autorizata;

- caracteristicile constructive;

- seria, numarul si tipul licentei de executie;

       Informatiile vor fi pastrate si pe suport magnetic.

 

       Art. 34. Operatorul de transport, impreuna cu persoana imputernicita, atestata pentru conducerea si organizarea nemijlocita a activitatii de transport persoane cu taximetre raspund de utilizarea licentelor de executie pentru vehicul si instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.

       Art. 35. Utilizarea de catre o alta persoana juridica sau fizica, detinatoare de licenta de transport, a licentei de executie pentru vehicul apartinand unui alt operator de transport nu este permisa.

       Licenta de executie pentru vehicul, eliberata in baza licentei de transport, da dreptul efectuarii de transporturi numai angajatilor operatorului de transport caruia I-a fost eliberata.

       Conducatorii auto taximetristi ce fac obiectul contractelor de colaborare nu pot utiliza aceste licente.

       Art. 36. Renuntarea la licenta de executie pentru vehicul se poate face in urmatoarele cazuri:

a) - incetarea activitatii ca operator de transport;

a) - vehiculul nu mai indeplineste conditiile tehnice care au stat la baza acordarii licentei de executie.

       Art. 37. Licenta de excutie pentru vehicul poate fi suspendata de emitent in cazul in care nu sunt respectate conditiile impuse la eliberare.

       Art. 38. Contestatia impotriva masurii de suspendare sau de anulare a licentei de executie pentru vehicul se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la compartimentul de specialitate.

       Art. 39. In cazul in care masura aplicata este confirmata de compartimentul de specialitate, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr.29/1990.

       Art. 40. Licenta de executie pentru vehicul se restituie dupa ce operatorul de transport face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la retragerea acesteia, cu plata tarifelor aferente.

       Art. 41. Durata de valabilitate a licentei de executie pentru vehicul este de un an de la data eliberariiei, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei de transport. Se pot emite licente de executie pentru vehicul pe o perioada limitata de timp, dar nu mai putin de 3 luni de la data emiterii.

       Art. 42. Pierderea, sau deteriorarea licentelor de executie pentru vehicul se comunica la compartimentul de specialitate in termen de 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu documente noi, cu plata tarifelor aferente. Licentele pierdute sau sustrase se publica se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea III.

 

 

                     RETRAGEREA LICENTEI DE EXECUTIE IN

                      VEDEREA SUSPENDARII SAU ANULARII

 

       Art. 43. Retragerea licentei de executie de catre organele de control, stabilite conform art.55, are loc la savarsirea urmatoarelor fapte:

a. in cazul retragerii sau anularii licentei de transport conform art.15 daca si licenta de executie a fost eliberata posesorului licentei de transport retrasa sau anulata;

a. efectuarea de transport de persoane in regim taxi avand certificatul de inmatriculare al autoturismului retinut, sau expirarea valabilitatii dovezii eliberate de Brigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti

      Art. 44. Retragerea licentei de executie se hotaraste de DTPCC, pa baza probelor furnizate de catre organele de control, stabilite conform art.55, pentru nerespectarea prevederilor cuprinse in prezentele norme, astfel:

a. pentru nerespectarea prevederilor art.43 lit.a, licenta de executie se elibereaza la prezentarea licentei de transport;

a. pentru nerespectarea prevederilor art.43 lit.b, licenta de executie se elibereaza la prezentarea certificatului de inmatriculare;

      Art. 45. Licenta de executie anulata se poate reacorda la cererea scrisa a operatorului de transport in conditiile prevazute de prevederile prezentelor norme cu plata tarifului de obtinere a acesteia.

 

 

                             CAPITOLUL V

                  Tarifele pentru prestatiile efectuate de

                   catre compartimentul de specialitate

 

     Art. 46. Pentru prestatiile efectuate de compartimentul de specialitate, in activitatea de eliberare a licentelor se percep tarife diferantiate, aprobate de CGMB.

  Metodologia de aplicare a tarifelor este prezentata in anexa nr.6 iar nivelul actual al acestora este cel din anexa nr.7 la prezentele norme.

     Art. 47. Sumele datorate pentru operatiunile ocazionate de dobandirea licentelor se achita de catre operatorii de transport interesati, in conturile CGMB deschise la unitatile bancare.

     Art. 48. Modificarea tarifelor se face trimestrial in functie de coeficientul de inflatie publicat in Buletinul statistic editat de Comisia Nationala pentru Statistica, de prevederile legislative nou - aparute si se aproba de catre Primarul General.

 

                                 CAPITOLUL VI

          Metodologia de supraveghere si control al modului de respectare a

                        Prevederilor prezentelor norme

  

      Art. 49. Compartimentul de specialitate executa controlul privind respectarea prevederilor prezentelor norme, in baza autorizatiilor de control emise de DTPCC, corespunzator graficului lunar de control. Aprobat de seful serviciului. In cazul unor situatii deosebite, la sesizari sau la dispozitii exprese din partea DTPCC, controalele pot fi facute in afara graficului.

      Art. 50. In graficul lunar de control se vor prevedea obligatoriu actiuni de control cu privirea la:

A) verificarea modului de utilizare a licentelor da catre operatorii de transport;

B) verificarea transporturilor pentru care normele prevad obligativitatea existentei licentelor;

C) verificarea modului de respectare a caietelor de sarcini;

D) verificarea existentei documentelor de transport prevazute de prezentele norme;

E) verificarea existentei conditiilor pe baza carora operatorii de transport au obtinut licente.

      Art. 51. Obiectivele    activitatii de control de la art.50 lit."a" si "e" se verifica la sediul operatorilor de transport, iar cele de la lit.b-d se verifica atat la sediul operatorilor de transport, cat si pe drumurile publice.

      Art. 52. Controlul se poate efectua prin sondaj sau in totalitate, in functie de perioada si numarul taximetrelor supuse controlului, astfel incat toti operatorii de transport arondati, cu activitate de persoane cu taximetre, precum si filialele, sucursalele si punctele de lucru de pe teritoriul municipiului Bucuresti sa fie controlate cel putin o data pe an.

      Art. 53. Personalul din cadrul compartimentului de specialitate va intocmi,in urma controlului efectuat, o nota de constatare, in care va consemna obiectivele acestuia, deficientele constatate si masurile luate.

   Nota de constatare va fi prezentata, imediat dupa intocmire, sefului compartimentului de specialitate, care va dispune masuri in conformitate cu competentele ce ii revin.

   Evidenta notelor de constatare se va tine intr-un registru special.

 

      Art. 54. Supravegherea si controlul modului de respectare a prezentelor norme poate fi efectuat si de:

- persoane imputernicite de Primarul General in acest scop;

- ofiterii si subofiterii de politie din cadrul serviciilor de circulatie;

- personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor conform competentelor acordate;

- personalul cu atributii de control din cadrul Oficiului Concurentei si Protectia Consumatorilor, conform competentelor acordate;

- personal cu atributii din cadrul Biroului National de Metrologie din Romania, conform competentelor acordate;

- personalul cu atributii de control al operatorului de transport de persoane cu taximetre, numai pentru taximetrele proprii acestuia.

   Controlul poate fi efectuat si in comisii mixte la care sa participe cei enumerati mai sus precum si reprezentanti ai sindicatelor reprezentative din ramura transport persoane cu taximetrele pe teritoriul municipiului Bucuresti.

     Personalul cu atributii de control, stabilit de catre Primarul General, poate efectua controlul pe baza de grafic sau ocazional, ca urmare a unor sau dispozitii exprese.

     Tematica de control cuprinde, de regula, obiectivele prevazute pentru compartimentul de specialitate.

     In functie de situatiile ivite, tematica de control se poate completa si cu alte obiective.

     Controlul exercitat de catre personalul imputernicit se face pe baza de autorizatie, delegatie sau imputernicire.

 

                              CAPITOLUL VII

 

             Metodologia de constatare si sanctionare a

                  contraventiilor prevazute de

                        prezentele norme

 

       Art. 55. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezentele norme se face de catre:

- inspectori ai compartimentului de specialitate;

- persoane imputernicite de Primarul General in acest scop;

- ofiterii si subofiterii de politie din cadrul serviciilor de circulatie;

- personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor, conform competentelor acordate;

- personalul cu atributii de control din cadrul din cadrul Oficiului Concurentei si Protectia Consumatorilor conform competentelor acordate;

- personalul cu atributii de control al operatorului de transport de persoane cu taximetre, numai pentru taximetrle proprii acestuia.

       Art. 56. Constatatorii prevazuti la art. 55, primesc carnetele chitantiere, precum si carnetele de procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

       Art. 57. Eliberarea si evidenta autorizatiilor de control, a carnetelor chitantiere, precum si a carnetelor de procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se fac la nivelul institutiilor emitente, in registre separate, cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimantelor cu regim special.

 

       Art. 58. Constatarea contraventiilor se face in prezenta a cel putin unui martor, in cazul in care contravenientul nu recunoaste fapta comisa sau refuza sa semneze si sa primeasca procesul verbal.

 

       Art. 59. Daca se plateste pe loc jumatate din amenda minima, nu se mai intocmeste proces verbal, ci se elibereaza chitanta in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza contravenientului, iar copia ramane la matca chitantierului.

       Art. 60. Sumele incasate de la contravenienti se depun in termen de 24 de ore la filialele bancare sau CEC stabilite, in contul corespunzator, foaia de varsamant insotita de un borderou al chitantelor corespunzatoare sumelor depuse predandu-se la institutia de care apartine constatatorul.

       Art. 61. Completarea procesului verbal se face citet, in 3 exemplare, cu respectarea tuturor rubricilor prevazute, barandu-se cuvintele sau rubricile care nu corespund. Modelul procesului verbal este prezentat in anexa nr.3 la prezentele norme.

  O xerocopie a procesului verbal de constatare intocmit de persoanele imputernicite a constata si sanctiona contraventiile in conformitate cu art. 55. Va fi transmisa la compartimentul de specialitate si va fi inregistrata in regimul de amenzi.

       Art. 62. Contraventia se aplica operatorului de transport sau persoanei fizice care a savarsit abaterea, potrivit legii.

       Art. 63. Incadrarea contraventilor se face potrivit prezentelor norme iar stabilirea amenzii se face, in functie de gravitate.

   Constituie contraventie, in masura in care, potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza ca a atare urmatoarele fapte:

a)    efectuarea de transporturi fara licente, se sanctioneaza cu amenda de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei;

b)    efectuarea de transport de persoane in regim taxi fara afisarea tarifului pe bord in partea dreapta la loc vizibil si din afara masinii, se sanctioneaza cu amenda de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei

c)    efectuarea de transport de persoane in regim taxi fara punerea in functiune a aparatului de taxat cand presteaza activitate in regim taxi, se sanctioneaza cu amenda de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei.

d)    efectuarea de transport de persoane in regim taxi fara afisarea ecusonului pe bord la loc vizibil, se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei;

e)    efectuarea de transport de persoane in regim taxi cu autoturisme inscriptionate cu sigla altor operatori, se sanctioneaza cu amenda de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei si se anuleaza si licenta de executie.

f)    efectuarea de transport de persoane in regim taxi avand perioada de valabilitate a licentelor de transport si executie expirata, sau nerespectarea prevederilor acestora se sanctioneaza cu amenda de la 1.400.000 lei la 1.800.000 lei;

g)    neindeplinirea obligatiilor operatorilor de transport si a persoanelor fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr.54/90, posesoare de licente de transport, din culpa acestora, se sanctioneaza cu amenda de la 1.200.000 lei la 1.600.000 lei;

h)    efectuarea da catre conducatorul auto a transportului fara indeplinirea obligatiilor cuprinse in caietul de sarcini cap.C "Obligatiile si drepturile taximetristilor" punctele 1,6,12,13,14,15,16 si a prevederilor art. 23 se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei

i)   efectuarea de catre conducatorul auto a transportului fara indeplinirea obligatiilor cuprinse in caietul de sarcini cap.C "Obligatiile si drepturile taximetristilor" punctele 2,3,5,8,10,11 se sanctioneaza cu amenda de la 1.400.000 lei la 1.800.000 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor cuprinse in caietul de sarcini cap.C "Obligatiile si drepturile taximetristilor" punctele 5 si 6 se vor aplica sanctiunile prevazute de Regulamentul de aplicare a decretului nr.328/1966 republicat privind circulatia pe drumurile publice.

j)    acordarea licentelor de transport si a licentelor de executie pentru operatorii de transport public cu taximetre, cu incalcarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei;

k)    functionarea unitatilor de reparatii si intretinere pentru taximetre pe teritoriul municipiului Bucuresti si a statiilor de inspectie tehnica fara autorizatie sau cu termenul de valabilitate expirat se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000. lei

l)    in cazul anularii atestatului eliberat de politie, daca taximetristul este depistat efectuand activitate de transport de persoane in regim taxi se sanctioneaza cu amenda de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei.

m) Incalcarea prevederilor din Caietul de sarcini, Cap.B, pct.4 si 5, se sanctioneaza cu amenda de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei.

       Art. 64. In cazul in care faptele contraventionale prevazute la art.63 sunt savarsite de catre agenti economici sau alte persoane juridice, cuantumul amenzilor prevazute se tripleaza.

       Art. 65. Daca aceeasi persoana savarseste mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte, potrivit legii.

       Art. 66. Daca prin acelasi proces verbal se constata mai multe contraventii, se aplica prevedrile art.9 alin.2 din Legea nr.32/1968, respectiv amenzile totalizate nu pot depasi dublul maximului prevazut prin prezentele norme, pentru contraventia cea mai grava.

       Art. 67. Lunar, agentii constatatori raporteaza sefului institutiei de care apartin situatia proceselor verbale intocmite si a amenzilor aplicate.

       Art. 68. Procesele verbale si chitantele vor fi inseriate si vor purta stampila organului emitent pe fiecare exemplar.

       Art. 69. Carnetele chitantiere si cotoarele proceselor verbale consumate se depun imediat la organul care le-a eliberat.

       Art. 70. Evidenta proceselor verbale de constatare si stabilire a contraventiilor se tine la institutiile de care apartin agentii constatatori, in registre de evidenta, dupa modelul prezentat in anexa nr.4 la prezentele norme.

       Primul exemplar (unicatul procesului verbal) se depune periodic, de catre constatator, la sediul institutiei de care apartine, operandu-se in Registrul de evidenta a contraventiilor.

       Al doilea exemplar, duplicatul, se comunica sau se inmaneaza contravenientului.

       In cazul in care contravenientul nu este de fata la intocmirea procesului verbal sau refuza sa primeasca duplicatul, constatatorul va trimite prin posta duplicatul, in termen de cel munlt 15 zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale.

       Al treilea exemplar (triplicat)ramane la matca carnetului de procese verbale.

       Art. 71. Atunci cand contravenientii nu pot fi identificati in timpul constatarii contraventiilor, se completeaza elementele de identificare posibile, dupa care se urmareste identificarea completa si comunicarea conform art.58 din prezentele norme.

       In conformitate cu art.16 alin.2 din Legea nr.32/1968, pentru legitimarea contravenientului si stabilirea locului sau de munca, constatatorii pot apela, in caz de nevoie, la ofiterii sau subofiterii de politie, care sunt obligati sa le acorde sprijin, conform legii.

       Lipsa din procesul verbal a mentiunilor privind numele si prenumele contravenientului, fapta savarsita si data comiterii acesteia sau a semnaturii constatatorului atrage nulitatea procesului verbal. Nulitatea se poate constata si din oficiu, potrivit legii.

       Art.72. Daca, dupa expirarea termenului de plata, contravenientul nu a achitat amenda, se pune in executare amenda conform prevederilor art.40 din Legea nr.32/1968, prin comunicarea din oficiu catre organul financiar pe raza caruia se afla domiciliul contravenientului a procesului verbal de constatare a contraventiei sau, dupa caz, o copie de pe incheierea sau de pe dispozitia hotararii judecatoresti de solutionare a plangerii.

       Comunicarea catre organul financiar se face potrivit modelului din anexa nr.5 la prezentele norme.

       Art. 73. Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se considera rezolvate in urmatoarele situatii:

- a fost incasata amenda;

- a fost dat in urmarire organului financiar si s-a confirmat primirea;

- a fost anulat prin sentinta unei instante judecatoresti, ramase definitiva;

- a fost prescris (conf. Prevederilor Legii nr.32/1968);

- in cazul imposibilitatii identificarii domiciliului contravenientului.

       Art. 74. Contestatiile sau plangerile impotriva proceselor verbale de contraventii se depun la judecatorie in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta sau a comunicarii, potrivit legii.

       Art. 75. Procesele verbale consumate se arhiveaza dupa criteriile imprimantelor cu regim special.

       Art. 76. Impotriva constatatorului care, din rea vointa, necunoasterea si neaplicarea corespunzatoare a legii sau a altor reglementari, prezinta procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor lovite de nulitate se pot lua urmatoarele masuri, potrivit legii:

a) sanctionarea conform prevedrilor Codului muncii;

b) suspendarea sau anularea imputernicirii de a constata si aplica sanctiuni contraventionale;

c) obligarea la suportarea cuantumului amenzii care nu mai poate fi aplicata contravenientului.