Hotărârea nr. 234/1998

HOTARAREnr. 234 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 234 din 10/22/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constr. provizorii ale RA LOTERIA NATIONALA ampl.pe dom.public al mun.Bucuresti
HOT. 234 22/10/1998
HOTARIRE numar 234 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 234 din 10/22/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constr. provizorii ale RA LOTERIA NATIONALA ampl.pe dom.public al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

     privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

       provizorii ale RA LOTERIA NATIONALA amplasate pe domeniul public al          

                           municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonarea activitatii sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Oridnului nr.91/1991 al MLPAT - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, (2), lit."m" si ale art.28 (2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii ale RA LOTERIA NATIONALA amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti, pe raza sectoarelor teritoriale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.20 Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                   Lupu Radu                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.234

 

                          ANEXA LA HCGMB NR.234/22.10.1998

 

                                  T A B E L

                      CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii               Functiune       Aviz CTUAT Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

 1. PUD-Cal.Floreasca 118-      comert presa+carte        39/9/98    147/98

        Str.Bella Bartok

 2. PUD-Bd.1 Mai 124

        Bd.Maresal Averescu             -"-                -"-       -"-

 3. PUD-Cal.Grivitei 218                -"-                -"-       -"-

 4. PUD-Sos.Chitila 227                 -"-                -"-       -"-

 

     SECTOR 2

 1. PUD-Sos.Colentina(langa farmacie)   -"-               -"-        148/98

 2. PUD-Bd.Chisinau5-Sos.Pantelimon 258 -"-               -"-        -"-

 3. PUD-Bd.Lacul Tei 113-Str.Gr.Moisil  -"-               -"-        -"-

 4. PUD-Bd.Lacul Tei 126-128-

        Str.Teiul Doamnei               -"-               -"-        -"-

 5. PUD-Sos.Stefan cel Mare 15 -

        Al.Circului                     -"-               -"-        -"-

 6. PUD-Sos.Mihai Bravu 12              -"-               -"-        -"-

 7. PUD-Bd.Basarabia 98-Str.Bucovina    -"-               -"-        -"-

 8. PUD-Bd.Basarabia 170 -

        Bd.Nicolae Grigorescu           -"-               -"-        -"-

 9. PUD-Sos.Andronache 7-Sos.Colentina  -"-               -"-        -"-

10. PUD-Sos.Pantelimon 23               -"-               -"-        -"-

11. PUD-Sos.Pantelimon 292              -"-               -"-        -"-

 

     SECTOR 3

 1. PUD-Sos.Lucretiu Patrascanu 13     -"-                -"-        149/98

 2. PUD-Str.Liviu Rebreanu 1           -"-                -"-        -"-

 3. PUD-Str.Lt.Nicolae Pascu 1A        -"-                -"-        -"-

 4. PUD-Str.Baba Novac 14              -"-                -"-        -"-

 5. PUD-Sos.Miha Bravu 288             -"-                -"-        -"-

 6. PUD-Str.Ramnicu Valcea 16          -"-                -"-        -"-

 7. PUD-Bd.Theodor Pallady 75          -"-                -"-        -"-

 8. PUD-Str.Nicolae Grigorescu 14      -"-                -"-        -"-

 9. PUD-Str.Industriilor-Str.Grindelului -"-              -"-        -"-

10. PUD-Cal.Calarasi 114               -"-                -"-        -"-

11. PUD-Al.Barajul Dunarii 6           -"-                -"-        -"-

 

     SECTOR 4

 1. PUD-Cal.Vacaresti 184-Al.Zanelor   -"-                -"-        150/98

 2. PUD-P-ta Straduintei               -"-                -"-        -"-

 3. PUD-Str.Tr.Magurele 77-Al.Ciceu    -"-                -"-        -"-

 4. PUD-Str.Costila 4                  -"-                -"-        -"-

 

     SECTOR 5

 1. PUD-Sos.Alexandriei 76 -

        Sos.Margeanului 2              -"-                -"-        151/98

 2. PUD-Str.Chimirului 34              -"-                -"-        -"-

 3. PUD-Cal.Rahovei 360-Str.Buzoieni   -"-                -"-        -"-

 4. PUD-Cal.Ferentari                  -"-                -"-        -"-

 5. PUD-Str.Margeanului 18-Str.Buzoieni 18 -"-            -"-        -"-

 6. PUD-Cal.Rahovei 311                -"-                -"-        -"-

 

     SECTOR 6

 1. PUD-Dr.Taberei 18-Str.M.M.Ruxandra -"-                -"-        152/98

 2. PUD-Str.Brasov 9-Al.Bucsenesti     -"-                -"-        -"-

 3. PUD-Dr.Taberei 98-Str.Val.Argesului-"-                -"-        -"-

 4. PUD-Str.Brasov 21-Dr.Taberei       -"-                -"-        -"-

================================================================================

      ARHIECT SEF AL MUNICIPIULUI

             BUCURESTI                          SEF SERVICIU,

           arh.ADRIAN BOLD                arh.ALEXANDRA FAGARASANU